Duhová kulička

Duhová kulička je Mezi­ná­rodní sou­těž pro­pa­gace fil­mo­vých a audi­o­vi­zu­ál­ních děl. His­to­rie pro­jektu sahá do roku 1999, kdy ve Zlíně pro­běhla první odborná kon­fe­rence Dítě a reklama. Postu­pem času se ke kon­fe­renci při­dala nejdříve nesou­těžní, poté sou­těžní pře­hlídka reklamy cílené na děti a mlá­dež. Postu­pem času se z Duhové kuličky stal mezi­ná­rodní sou­těžní fes­ti­val reklamy dopl­něný o řadu workshopů, před­ná­šek a dopro­vodný pro­gram. Sou­těže se tra­dičně účast­nili nejen přední reklamní agen­tury, jejichž kam­paně hod­no­tila odborná porota v cel­kem devíti kate­go­ri­ích. V rámci nich byla udě­lo­vána i cena Young Marbles České spo­ři­telny, která se zamě­řo­vala na mladé kre­a­tivní studenty. Cenu Duhový úsměv udělovala Dětská porota, jejímž garantem byla prezidentka ČMS.
Po devíti roč­ní­cích dostala Duhová kulička ke kula­tým naro­ze­ni­nám nový kon­cept, který se zamě­řuje na fil­mový mar­ke­ting, PR a pro­pa­gaci audi­o­vi­zu­ální tvorby. Díky tomu se Duhová kulička zamě­řuje na uni­kátní oblast a dostává větší pro­stor pro svůj růst. Záro­veň se stává oje­di­ně­lým pro­jek­tem zají­ma­vým pro hosty Zlín Film Fes­ti­valu, v rámci kte­rého je kaž­do­ročně pořá­dána i pro širo­kou veřejnost.


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague