2011 Valná hromada zápis ze zasedání

Zápis z konání Valné hromady ČMS dne 8. prosince 2010

Přítomni: viz prezenční listina 

Jednání VH zahájila prezidentka ČMS Jitka Vysekalová. Po schválení programu jednání byla zahájena volba komisí

  1. Volba návrhové, mandátové a volební      komise

Na základě návrhu prezidia ČMS a po doplnění návrhy z pléna byly všechny komise odsouhlaseny všemi přítomnými v následujícím složení:

-       Návrhová – Olga Brožová, Vratislav Kozák, Kamil Mařík

-       Mandátová – Monika Hrubalová, Daniel Jesenský, Milan Postler

-       Volební – Cecílie Klevarová, Luboš Josef Marek, Jaruše Vydrová

 

  1. Zpráva o činnosti ČMS v letech 2008      – 2010

Zprávu přednesla Jitka Vysekalová. Valná hromada vyslechla zprávu o činnosti ČMS a vyslovila s ní jednomyslně souhlas.

 

  1. Zpráva o hospodaření ČMS v letech      2008 – 2010

Zprávu přednesla Milada Hábová v zastoupení účetní ČMS paní Anny Řehořkové. Valná hromada vzala na vědomí přednesenou zprávu o hospodaření

 

  1. Zpráva o přípravě soutěže Marketér roku

Gustav Tomek seznámil Valnou hromadu se slavnostním zahajovacím vyhlášením 6. ročníku soutěže Marketér roku, které proběhlo 19. 11. 2010 na konferenci Philipa Kotlera, který opět převzal záštitu nad soutěží.

 

  1. Volba Hlavního výboru ČMS

Na základě  zprávy mandátové komise se ujala volební komise voleb do HV ČMS. Hlasování bylo provedeno tajnou volbou na základě navržené kandidátky. Všichni navržení byli jednomyslně zvoleni do HV

 

  1. Různé

Cecílie Klevarová přednesla krátkou zprávu o činnosti regionálního klubu Ostrava, zdůraznila podporu ČMS při oceňování nejlepších marketérů v moravskoslezském regionu. Dalšími zprávami ze svého klubu přispěli: Vratislav Kozák – RK Zlín a Pavel Novák – RK Plzeň.

 

            Diskutovalo se i výuce marketingu na vysokých školách

 

 

  1. Schválení usnesení

Zástupce návrhové komise Kamil Mařík přednesl návrh usnesení valné hromady. Usnesení bylo jednomyslně všemi přítomnými přijato. Usnesení tvoří přílohu tohoto zápisu.

 

  1. Závěr

Valnou hromadu ukončila řídící schůze Jitka Vysekalová poděkováním všem za dosavadní práci a přáním k vánočním svátkům a do nového roku.

 

Po ukončení se sešli nově zvolení členové Hlavního výboru ČMS aby zvolili členy předsednictva České marketingové společnosti. Všichni navržení byli jednomyslně zvoleni.

 

Zapsala :Vlasta Veliková

 

Příští Valná hromada se bude konat v prosinci 2013.


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague