2013 Valná hromada zápis ze zasedání 11.12.2013

Přítomni: viz prezenční listina 

Jednání VH zahájila prezidentka ČMS Jitka Vysekalová. Po schválení programu jednání byla zahájena volba komisí

  1. Volba návrhové, mandátové a      volební komise

Na základě návrhu prezidia ČMS a po doplnění návrhy z pléna byly všechny komise odsouhlaseny všemi přítomnými v následujícím složení:

-       Návrhová – Vratislav Kozák, Zdeněk Sobota, Naděžda Krohová

-       Mandátová – Milan Postler, Kateřina Drongová, Hana Huntová

-       Volební – Daniel Jesenský, Marcela Kožená, Luboš Josef Marek

 

  1. Zpráva o činnosti ČMS      v letech 2011 – 2013

Zprávu přednesla Jitka Vysekalová. Valná hromada vyslechla zprávu o činnosti ČMS a vzala ji na vědomí.

 

  1. Zpráva o hospodaření ČMS      v letech  2011 – 2013

Zprávu přednesla Anna Řehořková. Valná hromada vzala na vědomí přednesenou zprávu o hospodaření

 

  1. Zpráva o průběhu soutěže      Marketér roku

Gustav Tomek seznámil Valnou hromadu s průběhem a výsledky soutěže v jednotlivých ročnících, vyzvedl její stoupající úroveň i rozšíření o kategorii Mladý delfín, která se poprvé konala letos. Připomněl, že soutěž také od letošního ročníku uděluje nově ztvárněný symbol delfína zhotovený v dílně uměleckého skláře Vladimíra Zubričana.

 

  1. Volba Hlavního výboru ČMS

Na základě  zprávy mandátové komise se ujala volební komise voleb do HV ČMS. Hlasování bylo provedeno tajnou volbou na základě navržené kandidátky. Všichni navržení byli jednomyslně zvoleni do HV

 

  1. Různé

Marcela Kožená přednesla krátkou zprávu o činnosti regionálního klubu Východní Čechy, dalšími zprávami ze svého klubu přispěli Vratislav Kozák – RK Zlín a Pavel Novák – RK Plzeň.

Jiří Mikeš upozornil na projednávání zákona o veřejných zakázkách, do kterého byla se mohla ČMS také zapojit. 

Paní Jaruše Vydrová navrhla, aby kromě již stávajících cen v soutěži Marketér roku byla udělována anticena za nejhorší počin v uplynulém období.

Pan Daniel Jesenský navrhuje vytvořit a umístit na www elektronickou podobu časopisu Marketing a komunikace a zpřístupnit touto cestou i užívání knihovny ČMS.

Pan Jaroslav Tamchyna velmi kladně zhodnotil spolupráci s ČMS a připomněl, že 15.1.2014 se koná v Golem klubu tematická přednáška prezidentky ČMS Jitky Vysekalové na téma Žena a emoce v marketingu.

 

  1. Schválení usnesení

Zástupce návrhové komise Vratislav Kozák přednesl návrh usnesení Valné hromady. Usnesení bylo jednomyslně všemi přítomnými přijato. Usnesení tvoří přílohu tohoto zápisu.

 

  1. Závěr

Valnou hromadu ukončila řídící schůze Jitka Vysekalová poděkováním všem za dosavadní práci a přáním k vánočním svátkům a do nového roku.

 

Po ukončení se sešli nově zvolení členové Hlavního výboru ČMS  aby zvolili členy prezidia České marketingové společnosti. Všichni navržení byli jednomyslně zvoleni.

Prezidium potom zvolilo své nejvyšší představitele:

Jitka Vysekalová          prezidentka

Gustav Tomek              první viceprezident

Milan Postler                viceprezident

členové
Ing. Radek Hofman
PhDr. Naděžda Krohová
Ing. Jiří Mikeš
Ing. Ondřej Typolt

 

Hlavní výbor

Augustinová Hana, Ing.       SOŠ Blatná
Brabec Pavel, Mgr.               AČRA

David Tomáš, Ing.                TOP 100
Drongová Kateřina, Ing.      Grada Publishing
Hájek Tomáš, RNDr.            ADMEZ
Hofman Radek, Ing.             ZyXEL
Hrdý Martin                           FREEBOARD ČR
Huntová Hana, Ing.               SIMAR
Janoušek Jiří                        AKA
Juračka Zdeněk, Ing.           COOP
Jurášková Olga, Ing., Ph.D. UTB Zlín
Kaplan Miloslav                    NARmarketing
Klevarová Cecílie, PhDr., CSc. Bercil Consulting
Krohová Naděžda, PhDr.     Literární noviny
Koutný Aleš, Mgr                  Visual Agency
Marek Luboš Josef               Bohemia Werbung
Mikeš Jiří, Ing.                      VŠE Praha
Novák Pavel, Ing.                 BARTON QSV Qulity Service
Postler Milan, Ing. Ph.D.      VŠE v Praze
Simová Jozefína, Ing., Ph.D. TU Liberec
Tamchyna Jaroslav, dr.       ČIFRA'
Tomek Gustav, prof. Ing., DrSc. ČVUT
Typolt Ondřej, Ing.                Olympus
Vávrová Věra, doc. Ing., CSc. ČVUT
Vysekalová Jitka, doc. PhDr., Ph.D.  ČMS

Revizní komise     
Kozák Vratislav, doc. Ing., Ph.D.         Uniterzita T. Bati
Kožená Marcela, doc. Ing., Ph.D.        Univerzita Pardubice
Jesenský Daniel, Ph.D., MSc., MBA    POPAI 

Zapsala Milada Hábová

 

Příští Valná hromada se bude konat v prosinci 2016.


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague