Svaz českých a moravských spotřebních družstev

Svaz českých a moravských spotřebních družstev je zájmové sdružení právnických osob vedené v registru zájmových sdružení právnických osob u Magistrátu hlavního města Prahy podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pod číslem registrace: 9/92.


Sídlem svazu je Praha 3, U Rajské zahrady 3/1912. Identifikační číslo svazu je 032743.

Svaz je právnickou osobou. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Členská družstva a jiné sdružené právnické osoby neodpovídají za závazky svazu a svaz neodpovídá za závazky členů. Členstvím nevzniká majetkový podíl členů na majetku svazu.

Svaz je společenstvem členských družstev ve smyslu § 3 odst. 5 zákona č. 301/1992 Sb., O Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Poslání svazu
Posláním svazu je spojovat a zastupovat česká a moravská spotřební družstva a pomáhat jim chránit a uplatňovat jejich oprávněné požadavky. Více: stanovy svazu.

Orgány svazu
Nejvyšším orgánem svazu je konference.
Volenými orgány svazu jsou představenstvo a kontrolní komise.
Statutárním orgánem svazu je představenstvo, které je oprávněno jednat jménem svazu navenek ve všech záležitostech. Jménem představenstva jedná předseda svazu a v době jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva.
Kontrolním orgánem svazu je kontrolní komise.


PARTNEŘI
 


2011 © Česká marketingová společnost, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, tel/fax: 221 082 395, info@cms-cma.cz, www.cms-cma.cz. Tvorba stránek: Visual Agency Prague