30 let systematické analýzy marketingové komunikace

Česká marketingová společnost uspořádala 22. února pracovní setkání s marketéry, novináři a pedagogy z vysokých škol, jehož hlavní tematikou bylo seznámení s výsledky posledního výzkumu ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2023.

Na výsledky průzkumu se můžete podívat zde.

Jednání moderoval prezident ČMS ing. Tomáš David, s hlavní informací vystoupila řešitelka výzkumu doc. PhDr. Jitka Vysekalová, PhD.

Letos získala česká odborná veřejnost již 30. unikátní soubor poznatků, které poměrně komplexně mapují postoje české veřejnosti k reklamě z mnoha úhlů pohledu. Díky jisté „zaťatosti“ autorky a řešitelky doc. Vysekalové, nemáme k dispozici jen aktuální data z ledna 2023, ale především naprosto ojedinělý, fakty podložený, třicetiletý pohled na vývoj trendů v postojích veřejnosti k tak komplexnímu jevu novodobé kultury, jímž reklama bezesporu je – z hlediska ekonomického, kulturního, estetického, organizátorského v čase a prostoru atd.

Samozřejmě, že výzkum nebyl celých 30 let realizován v jednou dané, neměnné podobě: tak jak se vyvíjela společnost, jak se prosazovaly nové technologie komunikace, organizace obchodu, akcent na sociální odpovědnost zadavatelů a realizátorů komunikace, měnila se také skladba výzkumných otázek a šíře výzkumného záběru. Koncem 90. let se např. předmětem výzkumného zájmu stávají ve větší míře sociální aspekty působení reklamy ve společnosti, objevuje se nová tematika komunikace prostřednictvím Product Placement, je kladen větší důraz na postavení značky v komunikaci, mohutný nástup internetu si žádá zkoumání jeho komerční komunikační role a v poslední době pochopitelně také etická problematika politické reklamy a míra její pravdivosti. 

Detailní analýzu výzkumu a jeho vývoje rozšířil poznámkou o metodologii výzkumu také PhDr. Stanislav Hampl z agentury ppm factum. Navazující diskuse přinesla také některé doplňující informace, jež se týkaly obecnějších otázek vlivu reklamy na spotřební a sociální chování české veřejnosti. 
-pav-