Historie

Ohlédnutí do minulosti

Časopis Marketing a komunikace má dlouholetou tradici a patří k nejlepším odborným periodikům v naší republice.

Etapa 1 – Marketing
V letech 1990 až 1992 využívala ČMS pro komunikaci se svými členy, a rovněž pro popularizaci svých aktivit, prostor v časopise MARKETING, který vydávala marketingová agentura AGMA. MARKETING byl v té době jediným specializovaným časopisem pro oblast marketingu a měl velmi dobrou úroveň. Některé příspěvky, v něm uveřejněné, jsou považovány i dnes za aktuální. Časopis byl vydáván v počtu 3 (1990) až 6 (1992)čísel ročně, ve formátu A5 a v počtu 48-64 stran. Vydávání po první dva ročníky zajišťovala redakce ve složení Ing. Dagmar Kliková a Ing. Jaruše Vydrová, v roce 1992 tvořili redakční radu Ing. Jaruše Vydrová, jako její předsedkyně, členy byli PhDr. Allan Gintel, Ing. Pavel Kobera, PhDr. Růžena Komárková, doc. Ing. Marie Přibová, CSc. A JUDr. Oldřich Schwarz. Šéfredaktorkou byla Ing. Dagmar Kliková.

Etapa 2 – Marketing

V roce 1993 převzala vydávání časopisu MARKETING pod stejným názvem Česká marketingová společnost, která tak získala možnost výrazněji ovlivňovat jeho obsah i zaměření. Změnila se struktura obsahu, byl zvolen větší formát A4, čímž získal časopis vzhled srovnatelných periodik, byly do něho zařazeny nové rubriky a více pozornosti se také věnovalo vnitřnímu životu Společnosti. Časopis od té doby vychází pravidelně jako čtvrtletník, rozsah jednoho čísla byl stanoven na 32 stran, vnitřní strany obálky byly věnovány inzerci, převážně pro instituce s marketingovým profilem. Redakční rada pracovala v novém užším složení, předsedkyní se stala Ing. Dagmar Kliková, dalšími členy rady byli Ing. Jiří Jelínek, Ing. Pavel Kobera, JUDr. Oldřich Schwarz a PhDr. Jitka Vysekalová, výkonným redaktorem byl PhDr. Otto Smrček, CSc.

Etapa 3 – Marketing & Komunikace

V roce 1995 došlo k dohodě se Společností pro propagaci a public relations – MOSPRA, že se časopis ČMS stane i jejich orgánem pod změněným názvem Marketing & komunikace. I když po 2 letech tato Společnost od této dohody odstoupila, je i nadále tento název používán, protože vystihuje přesněji současný profil České marketingové společnosti. S novým názvem se změnil výrazně k lepšímu i vzhled obálky a redakční radu postupně doplnili doc. Ing. Dušan Pavlů, CSc. a Přemysl Souček. Výkonnou redaktorkou se stala Ing. Kazi Jůzová. V následujících ročnících byli členy redakční rady také Ing Petr Dudek a Ing. Josef Kubíček

V uvedené době se také začalo prohlubovat a více prosazovat monotématické zaměření jednotlivých čísel. S navrženými tématy pro příští rok jsou členové seznamováni v posledním čísle ročníku a naši autoři tak mohou reagovat na svá “témata” s dostatečným předstihem. Ačkoliv podstatná část čísla je vždy věnována problematice, která byla stanovena pro dané číslo, najde se vždy dostatečný prostor pro aktuální otázky, jak z oblasti marketingu, tak i na ty, které souvisejí s činností ČMS. Významné místo v časopise zaujímají informace o významných akcích, které proběhly na půdě ČMS (konference, semináře, certifikace marketingových odborníků aj.), prezentace názorů a postojů certifikovaných odborníků, informace o činnosti odborných sekcí a Regionálních klubů ČMS aj.

K výrazné změně ve vzhledu časopisu došlo v roce 1998, kdy byla realizována nová obálka časopisu podle návrhu posluchačky oboru reklamní tvorby na Institutu reklamní tvorby a marketingových komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a stejně významnou změnou bylo zformování nové redakční rady, která od 4. čísla roku 1999 začala pracovat ve složení: předseda prof. Ing. Eduard Stehlík, CSc., členové. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc., Doc. Ing. Hana Lošťáková, CSc., doc. Ing. Dušan Pavlů, CSc., PhDr. Jitka Vysekalová a Ing. Luděk Kraus. Výkonným redaktorem se stal PaedDr. Kamil Mařík. K další vnější změně ve vzhledu časopisu dochází počátkem roku 2002, kdy byla v tisku použitá další barva, která umožnila odlišit některé části příspěvků, zvýraznit grafickou úpravu a celý časopis zpřehlednit.

Významným počinem bylo také rozhodnutí, že počínaje třetím číslem ročníku 1998 bude redakční rada lektorovat příspěvky, které jsou zařazeny do hlavní tématické části. Toto rozhodnutí se ukázalo jako velmi pozitivní, neboť náš časopis je stále jediným nekomerčním časopisem v oblasti marketingu a podle námi získaných informací se při habilitačních a jmenovacích profesorských řízeních v tomto oboru na mnoha vysokých školách kladně hodnotí právě v něm publikované příspěvky.

V roce 2007 získal novou podobu, začal vycházet plnobarevně a přibylo i jeho pravidelných odběratelů. Publikují v něm přední odborníci z profesních marketingových organizací, pedagogové vysokých škol, pracovníci marketingu z různých oblastí národního hospodářství a další. V současné době se zaměřuje především na podporu komunikace mezi marketingovými odborníky, zvyšování kvality marketingového řízení a marketingových činností. Tematické zaměření jednotlivých čísel, vycházejících pravidelně koncem každého čtvrtletí, umožňuje zabývat se problematikou marketingového výzkumu, propagace, managementu produktu, cenové politiky, distribučních cest a dalších souvislostí vyplývajících z marketingových strategií a jejich realizací pomocí nástrojů marketingového mixu. Všechny příspěvky jsou odborně posuzovány a recenzovány členy redakční rady, případně dalšími spolupracovníky České marketingové společnosti. Mezinárodní zájem o časopis dokládají i občasné publikace v cizích jazycích.

V současné době vychází časopis ve spolupráci s agenturou Visual Agency, která zajišťuje jeho grafickou a jazykovou úpravu.