Zásady publikování

Zásady publikování

Pravidla pro správné zpracování článků a podkladů pro přispívající autory časopisu.

* Redakční rada přijímá články psané v MS Word, velikost písma 12, typ písma Times New Roman, v rozsahu max. 4 stran včetně obrázků a grafů při řádkování 1,5. Obrázky a grafy je třeba číslovat a uvést na ně odkaz v textu článku.
* Obrázky, grafy či tabulky přikládejte k textům jako samostatné soubory (ve formátu jpg, pdf, eps, ai, apod.). 
* Počet položek v seznamu literatury je třeba omezit na nejnutnější rozsah – maximálně 5 položek, z důvodu rozsahu časopisu.
* U článku je třeba pod názvem uvést jméno autora (autorů), včetně titulů a s uvedením instituce, kde autor (autoři) působí.
* Osobní fotografie autorů se uveřejňují jen ve specifických případech podle rozhodnutí redakční rady.
* Spolu s článkem je třeba odevzdat summary v anglickém jazyce, v rozsahu 3-5 řádek.
* Autoři předáním článku zodpovídají za jeho původnost, řádné uvedení citací a za to, že článek nebyl a není uveřejňován jinde.

* Články podléhají anonymnímu recenznímu řízení v rámci redakční rady časopisu.

* Důvody neuveřejnění článku sděluje na požádání autora (autorů) sekretariát ČMS podle výsledků recenzního řízní v době po vydání daného čísla