Předávání žezla

Česká marketingová společnost – valná hromada a volby

Prezidentem ČMS se stává Tomáš David, Jitka Vysekalová se stává čestnou prezidentkou

Ve středu 11. 12. 2019 se v odpoledních hodinách konala valná hromada České marketingové společnosti spojená s volbami do hlavního výboru a prezidia na další tříleté funkční období.
Na programu byla zpráva o činnosti za uplynulá léta 2017-2019, zpráva o hospodaření, výše zmíněné volby a bohatá diskuse přítomných, ve které vystoupili zástupci regionálních klubů i přítomní hosté.

Zpráva o činnosti ČMS za období 2017-2019

Na zasedání byl zvolen nový hlavní výbor ČMS, který posléze zvolil prezidium ve složení:

David Tomáš, Ing.                                        CZECH TOP 100
Hofman Radek, Ing.                                     ZyXel  
Janků Aleš, JUDr.                       právník  
Krohová Naděžda, PhDr.                         Litmedia  
Medek Milan, Ing.                                        nezávislý marketingový konzultant
Postler Milan,  Ing., Ph.D.                       Vysoká škola ekonomická Praha
Řepka Vladimír, Mgr.                                 Ministerstvo spravedlnosti
Vysekalová Jitka, doc. PhDr., Ph.D.   psycholožka

 

Prezidium na svém prvním zasedání zvolilo ze svého středu nejvyšší funkcionáře, kterými se stali:

Tomáš David prezident
Jitka Vysekalová – čestná prezidentka a viceprezidentka

                                                       

Hlavní výbor ČMS zvolený 11.12.2019 na období 2020-2022

1 Augustinová Hana, Ing. SOŠ Blatná
2 Brabec Pavel, Mgr. AČRA
3 David Tomáš, Ing. CZECH TOP 100
4 Hájek Tomáš, RNDr. ADMEZ
5 Hofman Radek, Ing. ZyXel ČR
6 Hrubalová Monika ČHMÚ Praha
7 Huntová Hana, Ing. SIMAR
8 Janků Aleš, JUDr. právník
9 Kauerová Lenka, doc.Ing.,CSc. VŠB
10 Krohová Naděžda, PhDr. Litmedia
11 Medek Milan marketingový konzultant
12 Mikeš Jiří, Ing. VŠE Praha
13 Nečas Libor, Ing., Ph.D. KUM, ČMS
14 Novák Pavel, Ing.  BARTON QSV
15 Pavlů Dušan, prof., PhDr., CSc. VŠKK
16 Postler Milan, Ing., Ph.D. VŠE Praha
17 Řepka Vladimír, Mgr. Magistrát hl. m. Prahy
18 Říha David,Ing., Ph.D., MBA VŠE Praha
19 Simová Jozefína, Ing., Ph.D. TU Liberec 
20 Tamchyna Jaroslav, RNDr. ČIFRA
21 Uchytil Petr, Ing., Radiohouse
22 Vysekalová Jitka, doc. PhDr., Ph.D. ČMS
     
  Revizní komise  
23 Kozák Vratislav, doc. Ing., Ph.D. Uniterzita T. Bati
24 Kožená Marcela, doc. Ing., Ph.D. Univerzita Pardubice
25 Jesenský Daniel, MBA Dago

Usnesení Valné hromady ČMS konané dne 11. prosince 2019 

Valná hromada schválila předložený program k jednání.
Valná hromada schválila návrhovou, mandátovou a volební komisi

K jednotlivým bodům jednání přijala valná hromada následující usnesení:

bere na vědomí

zprávu mandátové komise
zprávu o činnosti ČMS za období 2017-2019
zprávu o hospodaření ČMS za období 2017-2019

zprávu o výsledku voleb do hlavního výboru ČMS na období 2020-2022
zprávu o výsledku voleb do prezidia ČMS na období 2020-2022

schvaluje

ČMS bude ve své činnosti a komunikaci podporovat jednoslovnou cizojazyčnou verzi názvu ČR Czech Made nebo Made in Czechia.

Valná hromada děkuje hlavnímu výboru a prezidiu za obětavou a úspěšnou práci v období 2017-2019.

Zapsala návrhová komise zvolená valnou hromadou ČMS dne 11. 12. 2019 ve složení

předseda komise       Radek  Hofman v.r.
členové komise          Libor Nečas v.r.,   Naděžda Krohová v.r.