Hlavní výbor opět bilancoval

Výčet aktivit České marketingové společnosti za 1. pololetí 2022, který na červnové schůzi 6. 6. 2022 HV ČMS prezentovali společně prezident ČMS Ing. Tomáš David a čestná prezidentka doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., byl bohatý. Česká marketingová společnost úspěšně zorganizovala vyhlášení Marketéra roku 2021, věnovala se dalšímu rozšiřování členské základny, certifikaci a prolongacím marketingových specialistů, činnosti regionálních klubů, obsahovému zaměření odborného časopisu Marketing a komunikace. HV ČMS konstatoval prohlubující se spolupráci s řadou partnerů, která přináší podnětné výsledky v různých oblastech marketingových a výzkumných aktivit, které společnost iniciuje a realizuje ve prospěch celé marketingové obce v Česku.

Letošní ročník Marketér roku 2021 byl úspěšný: 22 přihlášených projektů z firem, 6 projektů nastupující odborné generace ve studentské soutěži Mladý delfín s účastí 4 vysokých škol z ČR a SR. Nesporně se zde projevuje také aktivita regionálních klubů, které iniciují řadu prospěšných akcí – specializované přednášky marketingu pro studenty jiných oborů, aktualizaci studijních osnov, výměnu zkušenosti z marketingové práce v rámci krajů atd.

Lze konstatovat, že ČMS dále rozvíjí svou činnost, pracuje s aktivními regionálními kluby a připravuje některé další nové formy práce, o jejichž zaměření bude informovat v dalších číslech časopisu  Marketing a komunikace.

V bohaté diskusi přítomných členů HV a zástupců regionálních klubů zazněly podněty a náměty k dalšímu rozvíjení aktivit nejen na samotné půdě ČMS, ale i ve spolupráci s partnerskými a spřízněnými organizacemi.

Zasedání nemělo jen formální část, ale v kolegiálních diskusích se upevňovaly i přátelské vztahy, které jsou pro úspěšný chod každé organizace velmi důležité.