Konferencia Umenie (v) marketingu : Marketing v umení

V historických priestoroch kaštieľa v Oponiciach sa 6. júna 2022 konala art marketingová
konferencia Umenie (v) marketingu : Marketing v umení, ktorú zorganizovala Katedra
masmediálnej komunikácie a reklamy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s
ďalšími vzdelávacími inštitúciami, ako aj s Českou marketingovou spoločnosťou.
Cieľom konferencie bolo nahliadnuť na širokú problematiku art marketingu optikou troch
rôznych sfér – vedeckej, optikou marketingovej praxe a optikou samotného umelca. Po
úvodnom slove garantiek projektov, s podporou ktorých sa odborné podujatie konalo, doc.
Mgr. Lucie Spálovej, PhD. a doc. Ing. Janky Bereseckej, PhD., sa slova zhostila prvá
prednášajúca, prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., ktorá sa vo svojom príspevku venovala
re-interpretácii umeleckého diela ako osobitej stratégii art marketingu v prostredí sociálnych
médií, kedy teóriu demonštrovala na študentských “dielkach”, ktoré vzišli z ojedinelej
digitálnej aktivity „Museum artchallenge“ z doby lockdownovej. Art Marketingom a Audience
Developmentom v praxi kultúrnych a umeleckých inštitúcií sa zaoberala doc. PhDr. Zuzana
Slušná, PhD. a vedeckú sekciu uzavrela doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., mim. prof.,
ktorá vo svojej prednáške Umenie okom kamery reflektovala kvalitu slovenských a českých
televíznych relácií zameraných na kultúru a umenie, pričom konštatovala výrazne odlišnú
úroveň v prospech českého vysielania. Za marketingovú prax bola prítomná PR a média
manažérka nezávislého kultúrno-komunitného centra Hidepark, Lenka Mareková, ktorá
poukázala na praktiky médií voči takémuto špecifickému kultúrnemu subjektu a konferenciu
zakončila Mgr. Martina Bégerová, PhD., ktorej profil je vzhľadom na zameranie eventu
veľmi unikátny, nakoľko sa v nej pretínajú všetky 3 piliere konferencie – je doktorkou filozofie,
zároveň pracovala aj v reklamných agentúrach, no na podujatí zastupovala pozíciu
umelkyne. Práve z tejto pozície komunikovala ako svoj tvorivý proces, tak aj self branding,
ktorý je pre človeka, ktorý sa svojou umeleckou tvorbou živí, kľúčový.

Publikum konferencie tvorili čestní hostia z oblasti marketingovej komunikácie, kultúry i
umenia, ktorí prijali funkciu reflexie prezentovaných prístupov, ako aj diváci pripojení
prostredníctvom živého vysielania. Záznam z celého podujatia je voľne dostupný na YouTube kanáli Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie. Ambíciou  organizátorov je
pripraviť aj anglické verzie jednotlivých prednášok tak, ako tomu bolo aj pri poslednej
konferencii o neuromarketingu a virtuálnej realite.

Mgr. Veronika Szabóová, PhD.