Orgány

Orgány České marketingové společnosti jsou valná hromada, hlavní výbor, prezidium, výbory sekcí a klubů a revizní komise.

Všechny orgány ČMS jsou voleny, rozhodují kolektivně, za svou činnost odpovídají orgánům, které je zvolily.
Usnesení a opatření vyšších orgánů jsou pro nižší orgány závazná. Vyšší orgány projednávají připomínky orgánů nižších.

Podle zájmů členů se Společnost člení na:
odborné sekce a kluby,
regionální kluby.

V souladu se stanovami ČMS je vždy jedenkrát za tři roky svolávána valná hromada a dvakrát ročně se schází hlavní výbor.

Prezidium ČMS, které zasedá pravidelně každý měsíc s výjimkou prázdnin, projednává jak zásadní, tak i operativní otázky chodu Společnosti.