Prezidium

Členové prezidia ČMS

doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.
čestná prezidentka a viceprezidentka ČMS
vysekalova@cms-cma.cz

Tomáš David
prezident ČMS
tomas.david@czechtop100.cz

Ing. Milan Postler, Ph.D.
člen prezidia
postler@cms-cma.cz

Ing. Radek Hofman
člen prezidia
hofman@cms-cma.cz

           PhDr. Naděžda Krohová
členka prezidia
nadezdakrohova@seznam.cz

Vladimír Řepka
člen prezidia
vlada.repka@gmail.com

Petr Uchytil
člen prezidia

Milada Hábová
výkonná ředitelka ČMS
habova@cms-cma.cz

 

V čele Společnosti stojí prezidium Společnosti, které je nejméně tříčlenné. Je voleno na dobu tří let. Prezidium je výkonným orgánem Společnosti.

Mezi zasedáními hlavního výboru řídí činnost, zajišťuje plnění úkolů a odpovídá za řízení aparátu i účelových organizací Společnosti.

Prezidium volí ze svého středu prezidenta a viceprezidenty.

Úkoly prezidia:

stanoví zásady pro hospodaření orgánů Společnosti, výši členských příspěvků a vydává pokyny pro organizační výstavbu Společnosti,
navrhuje změny stanov a změny ve struktuře Společnosti, předkládá je ke schválení nejbližší valné hromadě,
zřizuje obchodní společnosti nebo podniky, jako samostatné právnické osoby pro zabezpečení určitých druhů činnosti Společnosti,
projednává záležitosti styků se zahraničními společnostmi a schvaluje plány zahraničních styků,
řídí ediční činnost,
vypracovává konkrétní návrhy na spolupráci s ČSVTS a dalšími organizacemi,
jmenuje a odvolává výkonného ředitele Společnosti a tajemníka Společnosti a rozhoduje o jejich odměňování.

B O L E S T N Á  Z T R Á T A
Zemřel profesor Gustav Tomek


oblíbený citát: „Homo in adiutorium mutuum generatus est – Člověk je zrozen k vzájemné pomoci“ Seneca Mladší

Profesor Gustav Tomek patřil k našim nejvýznamnějším odborníkům v oblasti marketingu a managementu výroby, odbytu a nákupu, dlouhodobě se věnoval stále aktuální problematice vztahů uvnitř firmy, zejména rozporem mezi marketingem a výrobou a cestami jejich řešení.

Během svého pedagogického působení vychoval řadu inženýrů a doktorandů a to jak v době kdy působil na VŠE (12 let), tak v době působení na FEL ČVUT, kde na Katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd pracoval od roku 1990 až dosud, z  toho 12 let tuto katedru úspěšně řídil.

Jeho pedagogická, výzkumná činnost a styk s praxí se odráželi v jeho bohaté publikační činnosti. Byl autorem a spoluautorem více než 20 knižních publikací, např.: Nákupní marketing (Grada 1996), Marketing Management (ČVUT 1996), Řízení výroby (Grada 1999, 2000), Výrobek a jeho úspěch na trhu (Grada 2001), Střety marketingu (C. H. Beck 2004), Manažerská ekonomika (Grada 2007, 2011), Řízení výroby a nákupu (Grada 2007), Marketing od myšlenky k realizaci (Professional Publishing 2007, 2008, 2011), Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy (C. H. Beck 2009), Vize tržního úspěchu (Professional Publishing 2012), Integrované řízení výroby (Grada 2014), Podniková ekonomika (C. H. Beck 2015), Průmysl 4.0 aneb Nikdo sám nevyhraje (Professional publishing 2017) a dále autorem řady kapitol v dalších tuzemských a zahraničních knižních publikacích. Jeho pravidelná publikační činnost v tuzemských i zahraničních odborných časopisech čítá více jak sto statí, překládal i odborné monografie z německého jazyka.

Významná byla i jeho odborná práce mimo školu. V roce 1980 byl zakládajícím členem International Society for Inventory Research se sídlem v Budapešti, od roku 1992 spoluzakladatelem, členem a předseda zkušební komise certifikované pozice marketingový manažer a diplomovaný marketér Českého institutu pro marketing (CIMA), člena European Marketing Confederation. Od roku 2005 byl víceprezidentem a předsedou hodnotitelské komise soutěže Marketér roku České marketingové společnosti. Působil jako člen vědeckých rad FEK ZČU Plzeň, HF TU Liberec, UTB Zlín, FMK UTB Zlín, člen akademické rady a oborové rady Vysoké školy Škoda Auto a.s., předseda redakční rady Marketing & komunikace, člen redakční rady AIMS International Journal of Management, jako člen dalších redakčních rad a spolupracovník vědeckých rad nakladatelství.

Prof. Gustav Tomek byl nositelem bronzové a stříbrné Felberovy medaile ČVUT v Praze, Medaile k 10. výročí Ekonomické fakulty VŠB Ostrava, Medaile k 10. výročí Hospodářské fakulty TU Liberec, Trnkovy medaile FEL ČVUT, Pamětní medaile Vysoké školy Škoda Auto. Jeho odborná úroveň v oblasti marketingu byla oceněna v roce 2015 udělením titulu Čestný Marketér roku 2014 České marketingové společnosti, čímž se stal třetím nositelem tohoto titulu za posledních deset let, po prof. Kotlerovi z USA a prof. Kulhavym z Rakouska.

Prof. Tomek patřil až do konce svého života k těm, kteří neustrnou a trvale sledují, co nového se děje v oboru. Ztrácíme v něm nejen kolegu a respektovaného učitele, ale zejména po všech stránkách váženého a obětavého člověka, v mnoha směrech výjimečného, ať to byl jeho zápal pro vše, čím se zabýval, jeho pracovitost a fenomenální paměť, tak to že se vždy snažil podat pomocnou ruku.

Zemřel dne 6. října 2017 ve věku 82 let.