Revizní komise

Revizní komise je nejméně tříčlenná, je volena valnou hromadou na dobu tří let. Volí si ze svého středu předsedu.

Revizní komise je odpovědná valné hromadě, která ji může odvolat. V mezidobí informuje o své činnosti hlavní výbor.

Na vyzvání revizní komise je povinen svolat:
prezident Společnosti do jednoho týdne prezidium,
prezidium Společnosti do jednoho měsíce hlavní výbor,
hlavní výbor do tří měsíců valnou hromadu.

Revizní komise se schází nejméně 2 x ročně. Usnáší se většinou hlasů svých členů.

Předseda revizní komise má právo zúčastnit se zasedání prezidia Společnosti s hlasem poradním. Členové revizní komise mají právo se účastnit zasedání hlavního výboru s hlasem poradním.

Revizní komise

       
 
Kozák Vratislav, doc. Ing. Ph.D.
Uniterzita T. Bati Zlín Kozák  
 
Marcela Kožená, doc. Ing. Ph.D.
Univerzita Pardubice Kožená  
 
Daniel Jesenský, Ph.D., MSc., MBA
DAGO, s.r.o. jesenský