Sekretariát ČMS

Milada Hábová
výkonná ředitelka

Sekretariát Společnosti je orgánem zabezpečujícím chod Společnosti po organizační a technické stránce a je tvořen výkonným ředitelem Společnosti, tajemníkem Společnosti a případně dalšími osobami.

Sekretariát realizuje rozhodnutí volených orgánů Společnosti a zajišťuje běžnou činnost.

Sekretariát zajišťuje výběr fyzických a právnických osob pro budoucí členství ve Společnosti a navrhuje jejich přijetí příslušným orgánům.

Výkonný ředitel vydává v souladu s obecně závaznými právními předpisy vnitřní směrnice Společnosti včetně směrnic pro hospodaření, vedení účetnictví a BOZP.

Výkonný ředitel má právo v souladu s rozhodnutím volených orgánů Společnosti zavazovat Společnost navenek v hospodářském styku. V tomto smyslu vykonává také práva a povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům společnosti.

Tajemník společnosti odpovídá za agendu spojenou s členstvím ve Společnosti, případně s ukončením členství, a za výběr členských příspěvků.

Tajemník společnosti vede přehled o činnosti sekcí a klubů a zodpovídá za finanční zajištění jejich činnosti prostřednictvím dotací nebo přímé úhrady nákladů v souladu s rozhodnutím volených orgánů Společnosti.

Není-li obsazena funkce výkonného ředitele, přecházejí práva a povinnosti výkonného ředitele na prezidenta a viceprezidenty Společnosti.

Není-li obsazena funkce tajemníka, přecházejí práva a povinnosti tajemníka na výkonného ředitele.