Valná hromada

Valná hromada

1. Valná hromada ČMS je nejvyšším orgánem a schází se nejméně jednou za tři roky.

2. Valnou hromadu svolává prezidium ČMS. Požádá-li o to revizní komise nebo aspoň jedna třetina hlavního výboru, je prezidium povinno svolat valnou hromadu do tří měsíců od obdržení žádosti. Nestane-li se tak, svolá ji revizní komise.

3. Valné hromady mají právo se účastnit všichni individuální členové ČMS a pověření zástupci kolektivních členů podle čl. 6 odst. 1.e) stanov ČMS.

4. Každý člen, který má právo účasti na valné hromadě ČMS, má při hlasování jeden hlas.

5. Valná hromada je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a pověřených zástupců. V případě, že byla valná hromada svolána podle čl. 10 odst. 3 stanov ČMS, je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

6. Valná hromada zejména:
a) schvaluje, doplňuje a mění stanovy ČMS
b) rozhoduje o zásadní koncepci práce ČMS pro nejbližší období, stanoví rámcové směry činnosti,
c) projednává zásadní odborné problémy týkající se účelu ČMS,
d) předkládá své návrhy příslušným státním a hospodářským orgánům,
e) projednává a schvaluje zprávu o činnosti ČMS za minulé období,
f) volí nejméně 12 členů hlavního výboru ČMS,
g) volí členy revizní komise,
h) odvolává členy hlavního výboru a revizní komisi,
i) rozhoduje o zániku ČMS.

7. Usnesení valné hromady je platné, schválí-li je nadpoloviční většina přítomných členů. Ke změně stanov a k rozhodnutí o zániku Společnosti je nutný souhlas alespoň dvou třetin přítomných členů.