KUM 2018

KUM 2018

LISTOPADOVÝ SEMINÁŘ KUM

CO OČEKÁVAJÍ MARKETÉŘI OD MÉDIÍ –
očekávaní versus realita

Již tradičně se 21.listopadu 2018 uskutečnil v krásných prostorách Bastion Prague restaurantu v centru Prahy odborný seminář pořádaný Českou marketingovou společností a jejím profesním klubem KUM-ČMS. Marketingoví odborníci z významných českých firem, představitelé médií, specialisté na IT technologie, zástupci akademické obce i vysokoškolští studenti si zde vyslechli přednášky a diskutovali nad tématem Co očekávají marketéři od médií – očekávání versus realita. Ve dvou přednáškových blocích zaznělo sedm pohledů na roli médií v marketingu a rozvinula se bohatá diskuse v plénu i u jednotlivých stolů.

V úvodu dostali slovo zástupci médií. Pan Ing. Petr Uchytil, MBA – ředitel strategického marketingu společnosti RADIOHAUSE promluvil o mýtech a realitě efektivity jednotlivých madiatypů a současné pozici mediálního segmentu rádií. Následně pan Leo Kallista – obchodní ředitel společnosti BURDA International hovořil o využívání nových typů médií v tradičním vydavatelství a na příkladu současných projektů prezentoval, jak se touto výzvou vyrovnávají v jednom z největších českých vydavatelských domů.

Dalším pohledem byl příspěvek generální ředitelky AAA auto a nositelky ceny Velkého modrého delfína, paní Mgr. Karolíny Topolové. V rámci svého příspěvku zdůraznila roli a význam marketingu ve skupině AURES Holdings a šíři mediálního pokrytí značek AAA AUTOMototechna, AuresLab.  Akcentovala rovněž přínos sjednocení inovačních projektů v rámci skupiny v rámci inovační laboratoře AuresLab i nezbytnou pozornost, kterou věnují ve firmách výběru známých osobností pro zapojení do mediálních kampaní.  

Otázkám sociálních sítí z hlediska faktů a mýtů, které okolo nich panují, se věnoval pan Štěpán Fejk z firmy Veracomp s.r.o., významného distributora IT produktů a poskytovatele služeb na poli konzultací, školení a technického poradenství. Zaměřil se na současnou koexistenci tradičních a nových médií, na reálná i nereálná očekávání v budoucím vývoji sociálních sítí  i na predikci budoucích trendů.  

O pozitivních i negativních zkušenostech s využíváním médií v marketingové komunikaci při minimálním finančním rozpočtu a s omezeným personálním zabezpečením promluvil ve svém vystoupení Ing. Josef Sléha, CSc., ředitel projektu Česká chuťovka a Dětská chuťovka v rámci společnosti SYMPEX GROUP, s.r.o.

Závěr bloku přednášek patřil náhledu pracovníků akademické sféry na vztah marketérů a médií.
Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.Vysoké školy kreativní komunikace se zaměřil na otázku jak připravit studenty oboru marketingová komunikace na život s médii. Jako základní východisko uvedl analýzu rozložení nástrojů mediálních a nemediálních kanálů a finančních zdrojů směřujících v současné době do jednotlivých typů marketingových komunikací, přičemž neopomněl ani oblast B2B. Definoval hlavní cíle výuky studentů oborů marketingové komunikace, a to zejména v pochopení vzniku a vývoje médií, jejich smyslu, role a místa v sociálně ekonomické a kulturní struktuře společnosti, v chápání podstaty jejich fungování i technologií komunikace jednotlivých médií.

V poslední přednášce pak prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D., pedagog Vysoké školy podnikání a práva zaměřil pozornost na to, co očekávají zákazníci od médií a jaká je skutečná realita. Zdůraznil, že marketing a inovace jsou podstatou procesu podnikání, přičemž vše se vyvíjí – i samotný marketing, média a komunikace. Současné marketingové strategie jsou jiné než byly v minulosti, více než na prezentaci se zaměřují na produktový benefit, oboustrannou komunikaci, vzdělávání, zábavu a zapojení zákazníka do marketingového procesu.

Součástí semináře bylo, tak jako každoročně, slavnostní vyhlášení nového již 14. ročníku soutěže MARKETÉR ROKU. Této čestné úlohy se ujala prezidentka České marketingové společnosti paní doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Průběh celého setkání se nesl v příjemné atmosféře, která provázela odborné diskuse i osobní setkání kolegů a přátel. Nemalý podíl na tom nesl tým organizátorů, ale i sponzor a mediální partner akce – společnost RADIOHAUSE a vstřícný personál Bastion Prague restaurantu. Jim a také všem účastníkům patří poděkování. Pozitivní ohlasy, které k nám přicházejí, jsou pro nás závazkem a podnětné připomínky inspirací k přípravě dalšího ročníku této akce.

Libor Nečas – Klub učitelů marketingu ČMS 

6  3  

5   

7    

8   

2  1  

10  17 

 

9 


KVĚTNOVÝ SEMINÁŘ KUM

Klub učitelů marketingu ČMS řešil otázky vývoje marketingu, komunikace a výuky na VŠ 15. května 2018 se členové a příznivci Klubu učitelů marketingu ČMS setkali na půdě VŠMVV v Praze, aby se v rámci svého tradičního jarního semináře zamysleli nad otázkou „Kam směřuje marketing, komunikace, společnost, … a svět?“. Více než čtyřicet účastníků z řad pracovníků akademické sféry, vyšších odborných škol, gymnázií i marketingově orientovaných firem a agentur, si vyslechlo prezentace a rozvinulo diskuse k šesti oblastem týkajícím se vývoje marketingového výzkumu, služeb, reklamy, výukových metod, generačních odlišností i směřování v širších společenských souvislostech. Seminář byl zahájen vystoupením prezidentky ČMS doc. Jitky Vysekalové, a následnou prezentací knihy Mezinárodní marketing, která v těchto dnech přichází na trh odborné literatury. Tuto knihu představil jeden z jejich spoluautorů, doc. Bohumír Štědroň.

V úvodní přednášce nastínil pan PhDr. Luboš Rezler z agentury Kantar Millward Brown, nové metody a trendy užívané v marketingovém explicitně pojatém výzkumu trhu, využívajícím moderní technologie neuroscience. Následně se otázkám dynamicky rostoucího sektoru služeb věnovala ve svém příspěvku Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. z VUT v Brně. Přiblížila svůj pohled na zvyšující se význam služeb a jejich pronikání do nových sektorů, služeb v rámci průmyslových firem a Průmyslu 4.0, a v neposlední řadě přínosy tzv. smart služeb. První blok prezentací pak zakončil pan Mgr. Ondřej Zvolský z agentury WMC GREY. Zaměřil se na trendy směřování reklamy, a to v souvislosti s novým chápáním produktu jako řešitele problémů zákazníka, s pojetím dat jako nástroje kreativity, s mobilními technologiemi, jež integrují širokou škálu funkcí, a s tzv. Branded experience, kdy obsah již nestačí neboť významným se stává prožitek.

Následující část uvedl svou prezentací pan Mgr. Marek Novinský z VŠE v Praze, který se zabýval potřebou změn metod výuky v souvislosti s odlišností generace Y, se kterou se učitelé právě nyní setkávají na vysokých školách. Na toto téma pak navázal přednáškou o generačním vývoji a zejména charakteristikou specifik generací X, Y, a Z, pan Martin Volek z výzkumné agentury Ipsos. Závěrečná prezentace semináře patřila problematice vývojových nejistot světa v horizontu následujících dvaceti let. Tímto tématem se zde zabýval prognostik a vysokoškolský pedagog pan doc. Bohumír Štědroň, CSc., prorektor VŚMVV v Praze.

Celá akce byla provázena odbornými diskusemi k nastoleným tématům, výměnou zkušeností s výukou na školách různých stupňů, i osobními rozhovory účastníků nejen v přednáškové aule, ale i v salonku a přilehlých kuloárech.

1  3

4  7  

2  5  6