Hlavní výbor

Hlavní výbor

Hlavní výbor se schází dvakrát ročně (obvykle v červnu a v prosinci) a na jeho program je pravidelně zařazována zpráva o činnosti ČMS za uplynulé období, zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise. Zástupci regionálních klubů informují ostatní přítomné o aktivitách jejich členů a v diskusi se potom mohou vyjádřit všichni přítomní k projednávaným bodům i k problémům a otázkám spojeným s chodem společnosti. Do hlavního výboru jsou členové voleni valnou hromadou, která je svolávána jednou za tři roky.