Tituly

Tituly certifikovaných

Předsednictvo České marketingové společnosti zhodnotilo na svém zasedání pozitivně úroveň dosud prováděného certifikačního řízení a dospělo k závěru, že plnění podmínek, tj. odborné a kvalifikační předpoklady, praxe, osobnostní předpoklady a úspěšné obhájení odborné práce, umožňuje, aby certifikovaní marketingoví odborníci, používali zvláštního profesního označení. Profesní označení má výhradně význam ocenění certifikovaných pracovníků marketingu v rámci odborného styku, zejména v rámci odborné komunity. Podmínky používání stanoví tento dokument. Jeho vyhlášením v časopisu Marketing & komunikace a na internetových stránkách společnosti dává ČMS odborné komunitě na vědomí, aby ve vzájemném odborném styku bylo profesní označení respektováno.
• Profesní označení zní: Certifikovaný marketér České marketingové společnosti, ve zkratce CM-ČMS.
• Profesní označení se uděluje členům ČMS, kteří úspěšně splnili podmínky certifikačního řízení. Je v uvedeném znění vyznačeno na certifikátu.
• Uvedené profesní označení lze užívat za následujících podmínek:
* užívá se v uvedené zkratce za jménem
* je chápáno pouze jako profesní označení, nenahrazuje akademické tituly, pedagogické hodnosti, vědecké hodnosti ani označení absolventů VOŠ
* nemůže být použito na veřejných listinách a dokladech, vzhledem k zákonným omezením
* je třeba při použití profesního označení respektovat zákony a předpisy upravující různé druhy dokladů, jako např. zákon o občanských průkazech, kde jsou nepovinné údaje taxativně uvedeny
* ve smyslu výše uvedeného nelze např. uvádět profesní označení v pasech, dokladech pro pojišťovny, v bankovním styku, v živnostenském listu apod.
Právo používat toto profesní označení ve smyslu uvedených podmínek vzniká dnem rozhodnutí předsednictva České marketingové společnosti 12.10.2005.
Právo používat profesní označení se vztahuje na všechny oprávněně certifikované členy České marketingové společnosti po datu uvedeném v předchozím bodě a všech, kteří k tomuto dni mají platné certifikáty. Vypršením doby platnosti certifikátu zaniká i právo používat toto profesní označení.
Všechna práva vyhrazena © 2008 Česká marketingová společnost.