Členství v České Marketingové společnosti

Na základě čl. 4 Stanov ČMS se členem může stát každá fyzická a právnická osoba, která má zájem se aktivně podílet na činnosti České Marketingové společnosti.

Podmínky členství v České marketingové společnosti (ČMS)

Členem ČMS se může stát kterákoli fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s posláním a programem ČMS, podá sekretariátu písemnou přihlášku a uhradí členský příspěvek. Členství se poté obnovuje automaticky na ročním principu uhrazením členského příspěvku.

 • Kolektivními členy ČMS jsou právnické osoby – firmy, instituce a spolky se sídlem v České republice nebo s organizační složkou působící v České republice. Kolektivní členové s obratem nad 10 milionů Kč ročně hradí členský příspěvek ve výši 10 000 Kč, ostatní ve výši 6 000 Kč za kalendářní rok.
 • Individuálními členy ČMS jsou fyzické osoby bez omezení. Výdělečně činní individuální členové hradí členský příspěvek ve výši 2 000 Kč ročně, důchodci a studenti ve výši 1 000 Kč za kalendářní rok.

Členové ČMS mají nárok na bezplatný odběr časopisu Marketing & komunikace (kolektivní členové 3 nebo 5 výtisků podle výše svého členského příspěvku), bezplatné užívání příruční knihovny ČMS, slevy na vložné na konferencích a seminářích ČMS a přístup k databázím na webových stránkách ČMS.

Členové ČMS (v případě kolektivních členů jejich pověření zástupci) mají právo zúčastnit se valné hromady a volit nebo být volen do všech orgánů ČMS.

Kolektivní členové obdrží každoročně osvědčení o členství v ČMS. Individuální členové obdrží na požádání legitimaci člena ČMS.

Detajlní informace týkající se práv a povinností individuálních a kolektivních členů ČMS najdete ve Stanovách

 

Proč se stát členem ČMS?

Důvodů k takovému kroku může být hned několik, ale na jejich konci bude vždy společný cíl. Členství v České marketingové společnosti znamená být součástí kolektivu odborníků, pro které je marketing nejen denní práce a celoživotní aktivita, ale také koníček a kreativita přinášející stále něco nového, inspirujícího pro další složité cesty. ČMS je tím bodem, kde se snahy a zájmy marketérů soustřeďují, kde je vytvářena společná platforma pro kontakty a výměnu nabytých zkušeností.

Pokud bychom chtěli stručně verbalizovat hlavní výhody členství, zvolili bychom na výše položenou otázku následující odpovědi:

 • Členové ČMS získávají možnost prohlubovat a rozšiřovat znalosti, kontakty a zkušenosti v rámci své specializace nebo profesního zájmu účastí v klubech ČMS, na konferencích a seminářích.
 • Členové ČMS získávají možnost účastnit se marketingového dění a práce společnosti přímo v regionu prostřednictvím regionálních klubů ČMS.
 • Členové ČMS, kteří jsou odborníky z akademické sféry získávají možnost zúčastnit se práce Klubu učitelů marketingu.
 • ČMS je platformu pro vzájemnou výměnu informací a zkušeností z marketingové praxe – časopis Marketing & Komunikace vydávaný ČMS pro členy i další zájemce o marketing; časopis vychází čtvrtletně.
 • Členové ČMS získávají možnost zúčastnit se konferencí a seminářů pořádaných ČMS i partnerskými organizacemi za výrazné slevy.
 • Členové ČMS získávají možnost zapojit se aktivně do soutěže Marketér roku pořádané pravidelně ČMS.
 • Členové ČMS získávají prostor pro získávání a operativní výměnu informací prostřednictvím webových stránek ČMS.
 • Členové ČMS získávají možnost využívat příruční knihovnu marketingové literatury vybavenou jak knižními publikacemi, tak řadou periodických titulů.
 • Členové ČMS získávají možnost využití kontaktů s marketingovými organizacemi v zahraničí pro získání nových zkušeností či poznatků; ČMS udržuje kontakty s Evropským sdružením pro výzkum trhu a veřejného mínění (ESOMAR) a usiluje o další rozvoj v této oblasti.
 • Členové ČMS získávají možnost přístupu k certifikaci marketingových odborníků na základě praktických výsledků prokázaných předložením vlastních prací a publikační činnosti, osobní prezentace a případně vyžádaných referencí.