Certifikace marketingových odborníků

Certifikace je postavena na praktických dovednostech, zkušenostech, celkovém výsledku dosavadní práce, ať už v podnicích nebo vzdělávacích institucích. Každý kandidát musí prokázat praktické schopnosti, tedy například zobrazit reálný stav firmy, stanovit její marketingovou diagnózu, provést praktický výzkum apod. Certifikace probíhají zpravidla jedenkrát ročně, obvykle na podzim.

Cíle certifikačního řízení

 • pomoc marketingovým odborníkům osvojit si moderní styl marketingového myšlení jako základ vysoké osobní efektivity
 • zvýšení marketingové výkonnosti podniků k rozvoji marketingové strategie
 • pomoci zkvalitnění tvorby a realizace podnikové marketingové strategie
 • možnost marketingových odborníků prokázat svou kvalifikaci a získat certifikát k formálnímu uznání profesní způsobilosti
 • zabezpečiení jednotných, objektivních a kontrolovatelných postupů posuzování profesní způsobilosti
 • posílení důvěry v odbornou i etickou profesionalitu držitelů certifikátů

Pravidla certifikačního řízení

Certifikací projevují uchazeči nejen vysokou úroveň odborné způsobilosti ve specializaci, kterou si zvolili, ale také zájem o český marketing a jeho dlouhodobý rozvoj. Hlásí se do komunity těch, kteří vedle plnění svých každodenních úkolů považují za svoje poslání trvalé úsilí o zvyšování profesionální úrovně i ekonomického přínosu marketingových disciplín české ekonomice.

Cílem pravidel certifikačního řízení je zabezpečit jednotné objektivní a kontrolovatelné postupy pro certifikaci marketingových odborníků.

 1. Certifikace nenahrazuje odborné vzdělání, nýbrž osvědčuje dosažený stupeň teoretických znalostí a jejich praktické uplatnění v souladu s vývojem oboru a marketingové praxe. Získání certifikátu je pro jednotlivce fakultativní, osvědčuje také jejich profesní čest.

 2. Certifikace se vztahuje na odborné profese:
  • marketingový manažer
  • specialista pro marketing na tuzemském trhu
  • specialista pro marketing na mezinárodním trhu
  • marketingový poradce
  • lektor pro marketing

 3. Podmínky pro zařazení do certifikačního řízení a získání certifikátu
  a) Odborné a kvalifikační předpoklady
  • úplné střední vzdělání s maturitou
  • odborné znalosti z oblasti marketingu, získané studiem příslušných předmětů na vysoké škole, uceleným marketingovým školením či dlouhodobými zkušenostmi v praxi
  • pro certifikaci v profesi specialista pro marketing na mezinárodním trhu aktivní znalost angličtiny nebo němčiny
  b) Odborná praxe v oboru minimálně 3 roky
  c) Osobnostní předpoklady
  d) Úspěšné obhájení písemné odborné práce (v rozsahu 15 – 25 stran) před certifikační komisí

 4. Průběh certifikačního řízení
  • Kandidát certifikace předloží na sekretariát České marketingové společnosti vyplněnou přihlášku s doložením splnění požadavků pro příslušnou odbornou profesi a druh (typ) certifikace
  • Splňuje-li kandidát certifikace všechna požadovaná kritéria, definovaná pro jednotlivé odborné profese a druhy certifikace, je mu zadáno téma písemné odborné práce a je seznámen s podmínkami jejího vypracování, minimální rozsah práce je 15 stran
  • Certifikační orgán stanoví oponenta certifikační práce
  • Kandidát certifikace je seznámen s termínem odevzdání písemné odborné práce (stanoví se nejméně jeden měsíc před termínem její obhajoby) a rovněž s datem a místem obhajoby práce před certifikační komisí
  Písemné odborné práce kandidátů certifikace jsou předány na sekretariát České marketingové společnosti minimálně jeden měsíc před stanoveným termínem obhajoby. Sekretariát postoupí písemné práce certifikačnímu orgánu
  • Pro účely posouzení způsobilosti kandidáta certifikace musí být certifikační komisi předloženy
     - přihláška žadatele o certifikaci
     - originály nebo ověřené kopie dokladů o splnění kvalifikačních kritérií
     - oponovaná písemná práce
     - oponentní posudek
  • Obhajoba před certifikační komisí probíhá ústně
     - k získání certifikátu pro tuzemský trh v mateřském jazyku uchazeče
     - k získání certifikátu pro mezinárodní trh v angličtině nebo němčině dle specifikace kandidáta
  • Rozhodování o výsledku certifikace
     - vyhovění certifikačním požadavkům rozhoduje s konečnou platností certifikační komise hlasováním
     - v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy

 5. Kritéria pro prolongaci (prodloužení platnosti certifikátu)
  • O prolongaci je možno požádat vždy po třech letech
  • Uchazeč o prolongaci je povinen doložit, že splňuje následující kritéria:
     - pokračování odborné praxe v certifikované profesi nejméně polovinu období od certifikace nebo minulé prolongace
     - prokázané výsledky odborného působení
  • O prolongaci certifikátu rozhoduje s konečnou platností certifikační komise hlasováním, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy

 6. Certifikační poplatek a termíny
  a) Po zařazení do certifikačního řízení certifikační poplatek
  • pro odborné profese zaměřené na tuzemský trh ve výši 15 000 Kč
  • pro odbornou profesi zaměřenou na mezinárodní trh ve výši 1 000 EUR
  b) Pro prolongaci uhradí kandidát
  • za první prolongaci poplatek 1 000 Kč
  • za druhou a další prolongaci poplatek 2 000 Kč

 7. Certifikační orgán České marketingové společnosti a jeho složení
  • Certifikační řízení provádí certifikační komise České marketingové společnosti
  • Předsedu, tajemníka a další členy certifikační komise jmenuje předsednictvo České marketingové společnosti z řad předních tuzemských a zahraničních marketingových odborníků
  • Podmínkou členství v certifikační komisi je vědecko pedagogický titul v příslušném oboru nebo certifikát České marketingové společnosti, v případě zahraničních odborníků mohou být akceptovány analogické kvalifikační předpoklady získané v místě působení dotyčné osoby

 8. Závěrečné ustanovení
  Tato pravidla vstupují v platnost dnem jejich schválení předsednictvem České marketingové společnosti, tj. dnem 19. března 2003.
  Tato pravidla byla novelizována a doplněna viz:
  • Dodatek pravidel CM ČMS 2005
  • Certifikační centrum ČMS – přihláška

 

Tituly certifikovaných

Předsednictvo České marketingové společnosti zhodnotilo na svém zasedání pozitivně úroveň dosud prováděného certifikačního řízení a dospělo k závěru, že plnění podmínek, tj. odborné a kvalifikační předpoklady, praxe, osobnostní předpoklady a úspěšné obhájení odborné práce, umožňuje, aby certifikovaní marketingoví odborníci, používali zvláštního profesního označení. Profesní označení má výhradně význam ocenění certifikovaných pracovníků marketingu v rámci odborného styku, zejména v rámci odborné komunity. Podmínky používání stanoví tento dokument. Jeho vyhlášením v časopisu Marketing & komunikace a na internetových stránkách společnosti dává ČMS odborné komunitě na vědomí, aby ve vzájemném odborném styku bylo profesní označení respektováno.

 • Profesní označení zní: Certifikovaný marketér České marketingové společnosti, ve zkratce CM-ČMS.
 • Profesní označení se uděluje členům ČMS, kteří úspěšně splnili podmínky certifikačního řízení. Je v uvedeném znění vyznačeno na certifikátu.
 • Uvedené profesní označení lze užívat za následujících podmínek:
  • užívá se v uvedené zkratce za jménem
  • je chápáno pouze jako profesní označení, nenahrazuje akademické tituly, pedagogické hodnosti, vědecké hodnosti ani označení absolventů VOŠ
  • nemůže být použito na veřejných listinách a dokladech, vzhledem k zákonným omezením
  • je třeba při použití profesního označení respektovat zákony a předpisy upravující různé druhy dokladů, jako např. zákon o občanských průkazech, kde jsou nepovinné údaje taxativně uvedeny
  • ve smyslu výše uvedeného nelze např. uvádět profesní označení v pasech, dokladech pro pojišťovny, v bankovním styku, v živnostenském listu apod.
 • Právo používat toto profesní označení ve smyslu uvedených podmínek vzniká dnem rozhodnutí předsednictva České marketingové společnosti 12.10.2005.
 • Právo používat profesní označení se vztahuje na všechny oprávněně certifikované členy České marketingové společnosti po datu uvedeném v předchozím bodě a všech, kteří k tomuto dni mají platné certifikáty. Vypršením doby platnosti certifikátu zaniká i právo používat toto profesní označení.

 

Všechna práva vyhrazena © 2008 Česká marketingová společnost.