Marketing a komunikace - ročník 1995

On-line verze není k dispozici

Marketing a komunikace 1/1995

Úvodní slovo k novému ročníku
Prof. Ing. Eduard Stehlík, CSc., PhDr. Václav Svoboda

REKLAMA A MARKETING

Postoje české veřejnosti k reklamě
PhDr. Jitka Vysekalová, MARKTEST, PhDr. Karla Kostýlková, MARKTEST

Marketingový přístup k reklamě
Ing. Jaruše Vydrová, AGMA agentura pro marketing, s.r.o., Praha

Příklad marketingového pojetí přípravy reklamní kampaně
Ing. Aleš Tůma, CSc. a Ing. Tomáš Macků - AGMA agentura pro marketing, s.r.o., Praha

Reklama očima ochránce spotřebitele
PhDr. Růžena Komárková, VŠE Praha

Zelený papír evropské komise - materiál Evropské asociace reklamních agentur

Rozhovor s Ing. Jiřím Mikešem: Jaké etické zásady platí v naší reklamní praxi?
PhDr. Jitka Vysekalová

MDK - zhodnocení

Na okraj fóra marketingové komunikace
Doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., AMASIA, s.r.o., agentura marketingových a sociálně informačních analýz

Vyhlášení výsledků soutěží o EXPO-IMAGE a ZLATÝ URBIS
Ing. Kazi Jůzová

VÝSTAVY A VELETRHY

Malá rekapitulace

Pozor, bude se konat

Informace o odborné literatuře.

Spokojenost zákazníků určuje strategii
Dr. Kurt J. Altschul

Program činnosti ČMS

MOSPRA

Home Office
Jiří Bulan, Telecomspol, Praha

Marketingový informační systém Leonardo
PhDr. Lenka Mynářová, Ing. Hana Svobodová

On-line verze není k dispozici

Marketing a komunikace 2/1995

ŘÍZENÍ A PORADENSTVÍ V MARKETINGU

Co je poradenství v marketingu?
Ing. Dagmar Kliková, AGMA agentura pro marketing, s.r.o., Praha

Volme strategii podle aktuální situace
Ing. Vlastislav Kuba, CSc., Institut managementu a ekonomie, FT VUT Zlín

Životní cykly marketingu
Peter Schütz

Rozhovor s výkonným ředitelem APP PhDr. Ivo Ulrychem: Zabydlelo se už u nás poradenství v podnikání?
Ing. Kazi Jůzová

Na téma: Poradenství v oblasti marketingu
JUDr. Pavel Cihlář, GRADUS, s.r.o.

Marketingový výzkum jako základ marketingového řízení
Doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., AMASIA, s.r.o., agentura marketingových a sociálně informačních analýz

Zásady pro marketingové plánování
Ing. Roman Zuzák

Nástin změn marketingu v pivovarnictví v transformačním období
Ing. Vratislav Kozák, Institut managementu a ekonomie, FT VUT Zlín

Malá agentura?
Přemysl Souček, Reklamní agentura AG 7

Organizace reklamy v marketingu investičních statků
Gerhard Reiter

VÝSTAVY A VELETRHY

Malá rekapitulace

Pozor, bude se konat

Informace o odborné literatuře

ČMS

MOSPRA

Konaly se semináře

Marketingový výzkum a strategické rozhodnutí
Doc. PhDr. Dušan Pavlů

Ohlasy: Miroslav Boreš - Co ovlivňuje marketingové smýšlení u nás

On-line verze není k dispozici

Marketing a komunikace 3/1995

Několik slov úvodem
Ing. Dagmar Kliková, místopředsedkyně České marketingové společnosti....

ODVĚTVOVÁ SPECIFIKA MARKETINGU

Marketing v peněžnictví
JUDr. Lubomír Nad

Business-to-business komunikace - Pohled bank (1. část)
Bernd Weber (Werbeforschung & Praxis, 3/92).

Marketing ve farmaceutickém průmyslu
Ing. Ivan Oliva, manažer firmy Berlin-Chemie Aktiengeseellschaft

Marketing v komerčních veřejných službách
PhDr. Václav Šamonil, ředitel odd. marketingu, Generální ředitelství České pošty

Zvláštnosti uplatňování marketingového řízení v potravinářství
Ing. Stanislava Grosová, CSc., Ústav ekonomiky a řízení chemických a potravinářských výrob, VŠCHT Praha

Psychlogie a marketing. Psychologická sekce ČMS
PhDr. Jitka Vysekalová, předsedkyně psychologické sekce ČMS ředitelka agentury MARKTEST a.s.

MARKETING V REGIONECH

Marketing v ostravském klubu
PhDr. Cecílie Klevarová, CSc., předsedkyně Regionálního klubu Ostrava

Marketing v hierarchii průmyslové firmy
Ing. Václav Nétek, CSc., ved. odb. Marketing a strategické řízení, ŽDB,a.s.

Marketing a personální management
PhDr. Ladislava Zapletalová, DTO s.r.o., marketing

Bochemie marketingem donucená k prosperitě
Dušan Škuta, marketing, Bochemie Bohumín, s.r.o.

Marketing v hutích
Zbyněk Tomeček, ved. marketingu, Válcovny plechu, a.s., Frýdek-Místek

Cesta k marketingu
Ing. Helená Vlčková, ved. odb. marketingu, Vítkovice, a.s.

Česká pošta na severní Moravě aneb, co byste u pošty nečekali
Ing. Olga Nováková, vedoucí marketingu, Česká pošta, odštěpný závod Severní Morava

Východní trhy ztracené a znovu dobývané
RNDr. Helena Křepelková, CSc. předsedkyně Regionálního Clubu ČMS v Olomouci

Marketing v jihočeském regionu
PhDr. Jitka Šafaříková, ČMS, Regionální klub Tábor

OHLASY: Malá agentura
Ing. Jiří Mikeš, prezident výkonného výboru Rady pro reklamu

Kudy a kam kráčíš, reklamní agenturo?
Pavla Kotyzová, kreativní ředitelka R. Public a viceprezidentka spol. MOSPRA

VÝSTAVY A VELETRHY

Rozhovor s doc. PhDr. Dušanem Pavlů, CSc., ředitelem agentury AMASIA, Ing. Kazi Jůzová

Pozvánka: Konference marketingových specialistů

Informace o odborné literatuře

Rozhovor s ředitelem společnosti s r.o. GRADA Publishing Ing. Milanem Brunátem, CSc. - Návštěva v českém nakladatelství odborné literatury
Ing. Kazi Jůzová

Program činnosti ČMS a společnosti MOSPRA

Pozvánka: Konference propagace '95

Růžová tramvaj byla bomba - Práce reklamní společnosti SNIP & CO
Připravil doc. PhDr. Dušan Pavlů

Public relations a reklamní soutěže
PhDr. Zdeněk Chmel

On-line verze není k dispozici

Marketing a komunikace 4/1995

Úvodní slovo

INFORMACE PRO MARKETING

On-line báze dat a marketing - osvědčená a nutná symbióza
Mgr. Richard Papík, MEDISTYL, s.r.o., Praha

Hodnocení informačních produktů pro marketingový výzkum
Ing. Vladimír Chalupský, MBA, Fakulta podnikatelská, VUT Brno 6

Marketingový výzkum a informační průmysl
P. Trmač

Vybrané zdroje sekundárních informací využitelné v oblasti obchodu a marketingu průmyslového podniku
Ing. Petr Dudek

Sběrnou surovinou jsou marketingové informace / Rozhovor s prezidentem Inform Katalogu Ing. Dušanem Lancigerem
Ing. Kazi Jůzová.

Informační zabezpečení marketingu
PhDr. Lenka Mynářová, Ing. Hana Svobodová, VŠB, Technická univerzita v Ostravě

Telemarketing-přímá komunikace prostřednictvím telefonu
Gabriela Štruncová, DIMAR Praha

Nejen katalogy / Rozhovor s představiteli firmy EXPO DATA
Ing. Vladimír Ježek

ABACUS 2000-podpora marketingu a kapitálového trhu
Ing. Petr Šafarčík, ABACUS 2000, a.s. Opava

Samoobsluha s informacemi
Jan Rychnovský

Vystupte do prostoru spolupráce

Marketing v distribuční energetické společnosti
Martin Kutmon a Renata Kaločová, Severomoravská energetika, a.s. Ostrava

Marketingové poradenství by měli mít v erbu / Rozhovor s představitelkou agentury AGMA, Ing. Dagmar Klikovou
Ing. Kazi Jůzová.

Marketingová terminologie /1
M. Přibová.

Business-to-business komunikace z pohledu bank - 2. část
Bernd Weber (Werbeforschung & Praxis, 3/92)

Poziční mapa konkurence na trhu piva
Ing. Vojtěch Spáčil, CSc., katedra marketingu a obchodu, EKF VŠB Ostrava

VÝSTAVY A VELETRHY

Informace o odborné literatuře

Program činnosti ČMS

Program činnosti společnosti MOSPRA

Vklad tvůrčí invence public relations
Ing. Antonín Kovář

Závěrečné a obhájené práce absolventů kvalifikačního kurzu Manažer public relations 1994/95

Bez revoluce to nepůjde
Ing. Petr Kolář, prezident agentury Infomedia, s.r.o.

Zásady publikování v rámci časopisu Marketing a komunikace

Pravidla pro zpracování článků a podkladů pro přispívající autory časopisu:

 • Redakční rada přijímá články psané v MS Word, velikost písma 12, typ písma Times New Roman, v rozsahu max. 4 stran včetně obrázků a grafů při řádkování 1,5. Obrázky a grafy je třeba číslovat a uvést na ně odkaz v textu článku.
 • Obrázky, grafy či tabulky přikládejte k textům jako samostatné soubory (ve formátu jpg, pdf, eps, ai, apod.).
 • Počet položek v seznamu literatury je třeba omezit na nejnutnější rozsah – maximálně 5 položek, z důvodu rozsahu časopisu.
 • U článku je třeba pod názvem uvést jméno autora (autorů), včetně titulů a s uvedením instituce, kde autor (autoři) působí.
 • Osobní fotografie autorů se uveřejňují jen ve specifických případech podle rozhodnutí redakční rady.
 • Spolu s článkem je třeba odevzdat summary v anglickém jazyce, v rozsahu 3-5 řádek.
 • Autoři předáním článku zodpovídají za jeho původnost, řádné uvedení citací a za to, že článek nebyl a není uveřejňován jinde.
 • Články podléhají anonymnímu recenznímu řízení v rámci redakční rady časopisu.
 • Důvody neuveřejnění článku sděluje na požádání autora (autorů) sekretariát ČMS podle výsledků recenzního řízní v době po vydání daného čísla

Možnosti inzerce  v časopisu Marketing a komunikace

Odborný časopis České marketingové společnosti, vychází 4x ročně. Časopis přináší především odborné poradenství v marketingu, vytváří platformu pro výměnu a sdílení zkušenosti a dovedností, seznamuje s informacemi ze života ČMS, možností dalšího vzdělávání, doporučuje i kvalitní odbornou literaturu. V seriálu Jak se stát úspěšným marketérem radí, poskytuje rady a inspirace, jak na to.

 • ISSN: 1211-5622 - MK ČR E 11218
 • Periodicita: čtvrtletník
 • Formát strany: A4 210mm x 297mm
 • Zrcadlo pro sazbu: 184mm x 262mm Spad: 3mm
 • Tisková technika: ofsetový tisk, barva: 4/4
 • Papír: křídový bílý matný, 170g/m2 obálka, 135g/m2 blok
 • Rozsah textové strany: 1 800 zn. včetně mezer
 • Podklady pro tisk: PDF/X-1a:2001, 300 dpi, CMYK
 • Uzávěrky pro dodání podkladů:
  1. číslo: 10. února (vychází 31. 3.)
  2. číslo: 10. května (vychází 30. 6.)
  3. číslo: 10. srpna (vychází 30. 9.)
  4. číslo: 30. října (vychází 5. 12.)
 • Formáty inzerce: 1/1 str. - 1/2 str. - 1/4 str.
 • Kontakt: PhDr. Naděžda Krohová