Mixed research

Smíšený výzkum je metodologický přístup, který integruje kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu do jedné studie. Tento přístup využívá statistické analýzy z kvantitativního výzkumu pro objektivní měření a testování hypotéz, zatímco kvalitativní metody, jako jsou rozhovory nebo pozorování, poskytují hlubší pochopení kontextu a perspektiv respondentů. Smíšený výzkum tak nabízí komplexnější pohled na výzkumné téma, umožňuje triangulaci dat a zvyšuje validitu výsledků studie.