Inspirativní přístup k odpovědnému podnikání - Tesco pro planetu

Maloobchodní řetězec Tesco ve svém unikátním projektu ukazuje, jaké konkrétní kroky aktivně podniká pro ochranu naší planety. Právě tato péče je jedním ze základních pilířů podni kání firmy, dalšími jsou péče o zákazníky a komunity. Součástí projektu je virtuální prohlídka prodejny, jež je pro všechny zájemce dostupná na firemním webu.

 

PODCAST ČMS

Stáhnout MP3 nebo OGG audio.

„Udržitelnost jsme začlenili do našich cílů, strategií a obchodních plánů. Zastáváme názor, že žít udržitelně by mělo být dostup né a výhodné pro každého,“ říká Katarína Navrátilová, ambasadorka projektu a ge nerální ředitelka Tesco. Dodává: „Naším cílem je být do roku 2035 uhlíkově neutrální. S dodavateli a partnery také spolupracuje me na tom, abychom do roku 2050 dosáhli našeho cíle, kterým jsou nulové emise uhlíku při produkci, od zemědělce až k vám na talíř. V rámci Tesco pro planetu chceme jít příkladem a inspirovat naše dodavatele, ale i zákazníky, aby se ve svém každoden ním životě rozhodovali s ohledem na život ní prostředí.“

Projekt Tesco pro planetu představuje 6 základních pilířů, na které se Tesco v ob lasti ochrany planety zaměřuje. Jedná se především o snižování emisí v obchodech a při distribuci, zredukování přebytků po travin a lepší zásobování, optimalizaci obalů a návod pro zákazníky, jak jíst zdra věji a udržitelněji.

Snížení plýtvání potravinami

Tesco je jediným maloobchodním řetěz cem v České republice, který zveřejňuje údaje o plýtvání potravinami ve vlastním provozu již sedm let. Již v roce 2019 se mu podařilo snížit plýtvání o polovinu. Naplnilo tak o 11 let dříve cíl udržitelného rozvoje OSN 12.3. Je to hlavně díky tomu, že všechny obchody a distribuční centra Tesco každý den nabízejí přebytečné po traviny místním charitativním organizacím. Zavedením aplikace Foodiverse pomáhá obchodům a charitativním partnerům usnadnit jejich práci a zvýšit objem daro vaných přebytečných potravin, které lze stále bezpečně konzumovat. Jen v minulém roce Tesco poslalo do potravinových bank 3,78 miliónů porcí jídla. Pravidelně se účastní jarní a podzimní potravinové sbír ky, které jsou organizované potravinovými bankami na pomoc potřebným, jako jsou senioři, lidé bez domova nebo rodiče samoživitelé.

Pomoc zákazníkům jíst zdravě a udržitelně

V květnu 2022 firma dokončila metodiku a měření pro systém indikátorů zdravých výrobků, který ukazuje, jaké procento zdra vých potravin prodává. Cílem Tesco je do roku 2027 zvýšit podíl prodeje zdravých výrobků na celkovém prodeji na 53 %. Nabídka Čerstvých 5 a Výběr ze sklizně přináší výhodné a kvalitní čerstvé potraviny více zákazníkům za skvělé ceny. Jíst více ovoce a zeleniny je nejjednodušší způsob, jak zlepšit zdraví a jíst udržitelně. Tesco si dalo za cíl zvýšit do roku 2025 prodej rostlinných alternativ masa o 300 %. Velmi oblíbené jsou ty, které nabízí pod privátní značkou Plant Chef. Veškeré výrobky obo hacuje o potřebné vitamíny, které se nachází v živočišných alternativách. U maso vých alternativ je to vždy železo a vitamín B12. Rozšiřuje také řadu výrobků vlastní značky Free From určenou pro zákazníky se specifickými požadavky na složení po travin (bezlepkové, bezlaktózové a vegan ské produkty). Vylepšuje receptury pro duktů vlastních značek, aby byly zdravější a nutričně vyváženější tak, aby obsahovaly méně soli, tuku, cukru a více vlákniny.

Optimalizace obalů s důrazem na recyklaci

Cílem společnosti je snížit dopad obalové ho odpadu vlastních i cizích značek. Proto se řídí zásadou "4R": radikálně odstraňte, co lze odstranit; redukujte, co odstranit ne lze; rozhodně opakovaně využívejte obaly a recyklujte, co zbylo. Recykluje druhotné obaly, které chrání zboží v dodavatelském řetězci. Druhotné obaly zahrnují karton i plast, ve kterých jsou výrobky úsporně přepravovány do prodejen. Aby se vyhnu ly používání jednorázových přepravních obalů, používají znovupoužitelné zelené plastové přepravky. Používáním kontejne rů Euro Pool System namísto kartonových krabic snížilo Tesco v roce 2022 své emi se o 3 629 tun CO2. Celkem bylo použito 10 741 356 krabic.

Udržitelné a etické dodávky

Tesco se zavazuje, že všechny komodi ty v dodavatelském řetězci bude získávat udržitelným způsobem, včetně těch, kte ré jsou dodávány nepřímo. Z klíčových komodit, u nichž hrozí poškození lesů, se společnost zavázala zastavit odlesňování a přeměnu ekosystému při získávání sóji, palmového oleje a dřeva. Do roku 2025 chce v prodejnách prodávat pouze vejce z volného chovu. Plánuje používat více certifikovaných sekundárních obalů ve všech kategoriích potravinářských i nepotravinářských výrobků. Papír, dřevo, buničina a výrobky z celulózových vláken vlastních značek jsou certifi kovány FSC/PEFC nebo pocházejí z recyklovaných zdrojů. Tesco zákaz níkům tak nabízí výrobky vyrobené s maximálním ohledem na životní prostředí a zároveň následně pod niká kroky ke zmírnění negativního dopadu na planetu. Jako příklad lze uvést oblečení značky F&F, které je vyrobeno z ekologických materiálů. Tato oblast ochrany planety zahr nuje také všechny činnosti, kterými společnost Tesco motivuje dodava tele k tomu, aby následovali její úsilí v oblasti ekologie a sami podnikali aktivní kroky, např. oznamováním přebytků potravin a vyprodukova ných emisí.

Snižování emisí v obchodech

Cílem společnosti je zcela přestat po užívat fosilní paliva a snížit produkci CO2 na minimum. Od roku 2020 v prodejnách po užívá 100 % elektřiny z obnovitelných zdro jů. Předchází plýtvání elektrickou energií používáním LED světel a instalací dveří na chladničkách v prodejnách. Ve vybraných prodejnách testuje využívání 100 % tepla z tepelných čerpadel. V oblasti chlazení po travin firma převedla 30 % na CO2 chladiva.

Snižování emisí při distribuci

Tesco snižuje emise spojené s logistikou tím, že maximalizuje úspory paliva efektiv nějším plánováním tras, proškoluje řidiče a urychluje nakládání. Testuje alternativní paliva a spolupracuje s jejich výrobci na vývoji udržitelnějších dlouhodobých řešení. První elektrické nákladní automobily otestovalo již v roce 2021, do budoucna plánuje jejich využití. Více jak 90 % uhlíkové stopy pochází z dodavatelského a odběratelského řetězce, proto ke snížení emisí vyzývá i své dodavatele.

V projektu Tesco pro planetu jsou shrnuty zásady, kterými se řídíme každý den a které se promítají do všech našich externích i interních komunikačních aktivit. Na jednom místě zásady prezentujeme ve virtuální prohlídce na našem firemním webu. Pro partnery jsme začali organizovat komentované prohlídky prodejen, kde jim vše názorně ukazujeme na konkrétních příkla dech. S dodavateli zásady řešíme v rámci
nastavené dlouhodobé spoluprá ce. Navázali jsme vztahy se stov kami českých dodavatelů, přičemž spolupracujeme s našimi produk tovými partnery, abychom jim pomáhali růst a plnit strategické cíle v oblasti sortimentu, inovací a environmentálních závazků pro obaly. Se zaměstnanci i zákazníky komunikujeme dlouhodobě, jak společně přispíváme na ochranu naší planety.

Michal Vaňáček, Government & Community Manager - TESCO ČR

(Článek vyšel ve 4. čísle časopisu Marketing a Komunikace 2023)