Marketingový glosář časopisu Marketing & komunikace

Marketingový výzkum a informace neustále posouvají hranice toho, jak chápeme vývoj tržního prostředí, pro které připravujeme marketingové strategie a reklamní kampaně. V tomto kontextu je klíčové být neustále „v čele pelotonu“, a proto i odborný časopis Marketing & komunikace přináší na pokračování Glosář odborné terminologie.

Nová terminologie vždy ohlašuje nové trendy a inovace a její pochopení nám umožní být vždy o krok napřed. Čtenáři marketingového Glosáře jsou totiž těmi odborníky, kteří ve své práci dbají na používání odborné terminologie v duchu ústrojnosti českého jazyka. Není to tedy ona pověstná „nosočistoplena“ z doby národního obrození, ale korektní odborný jazyk, k jehož etablování časopis Marketing & komunikace pravidelně přispívá. Nechte se inspirovat!

Pro odborný časopis Marketing & komunikace připravuje PhDr. Ladislava Knihová, Ph.D., MBA

  A
 • AI-powered personalization  Personalizace pomocí AI – jedná se o využití různých technologií poháněných umělou inteligencí k přizpůsobení obsahu, doporučení a zkušenosti jednotlivým uživatelům na základě jejich preferencí, chování a dostupných dat.
 • Accessibility and inclusivity  Přístupnost a inkluzivita v maloobchodě znamená zajištění rovného přístupu pro všechny zákazníky, včetně osob se zdravotním postižením. To zahrnuje návrh prostor, produktů a služeb tak, aby byly přístupné a použitelné pro lidi s různými potřebami s důrazem na odstranění fyzických i psychických bariér.
 • Agenda setting  Nastolování agendy / nastolování agend znamená cílený výběr témat, o kterých mají lidé přemýšlet. Pod vlivem médií je lidé vnímají jako nejdůležitější. V oblasti politického marketingu se jedná o nastolování politických témat a schopnosti kandidátů svá témata prosadit. Výstižně to vyjádřil Bernard Cohen: „Média většinou nemusejí být úspěšná v tom, aby lidem říkala, co si mají myslet, ale jsou až neuvěřitelně úspěšná v tom, aby lidem říkala, o čem mají přemýšlet.“
 • AI-enhanced creativity  Kreativita s podporou umělé inteligence označuje použití umělé inteligence v kreativním procesu, kdy se nástroje a algoritmy umělé inteligence používají k analýze dat, generování poznatků a pomáhají marketérům nebo tvůrcům obsahu při vytváření efektivnějšího a poutavějšího obsahového sdělení. Kombinuje sílu schopností AI zpracovávat data s lidskou kreativitou pro lepší marketingové výsledky.
 • Artificial intelligence (AI)  Umělá inteligence (AI) je obor počítačové vědy, který se snaží vytvořit systémy schopné provádět úkoly, které obvykle vyžadují lidskou inteligenci. Tyto úkoly zahrnují strojové učení, zkušenostní učení, porozumění přirozenému jazyku, rozpoznávání vzorců, řešení problémů a rozhodování. 
 • Astroturfing  Astroturfing je nekalá manipulativní strategie spočívající v zamaskování politického nebo obchodního sdělení tak, aby se jevilo jako názor nezávislé veřejnosti, např. fingované posty či komentáře na sociálních sítích. Skutečný původce sdělení zůstává skryt.
 • Augmented reality activation  Aktivace rozšířené reality v marketingu zahrnuje začlenění technologie rozšířené reality (AR) do marketingových kampaní s cílem vytvořit poutavé a interaktivní zážitky. Tyto zážitky mohou zahrnovat virtuální zkoušení produktů, interaktivní reklamy nebo vylepšené uživatelské prostředí v mobilních aplikacích. Tato technologie umožňuje lepší porozumění produktu a zvyšuje šance na jeho prodej. 
 • Automated ordering  Automatizované objednávání v elektronickém obchodě označuje model nákupu založený na předplatném, kdy si zákazníci mohou nastavit opakované objednávky produktů, které pravidelně potřebují. Tato služba, která obvykle zahrnuje nabídku daného produktu za mírně sníženou cenu jako pobídku, umožňuje zákazníkům dostávat automatické dodávky konkrétních položek v pravidelných intervalech a množství, například každé dva měsíce, aniž by museli pokaždé zadávat novou objednávku. Tento pohodlný a obvykle nákladově efektivní model zvyšuje loajalitu a retenci prodejce a zároveň poskytuje bezproblémový nákupní zážitek pro zákazníka.
 • B
 • Behavioural targeting (BrE) / Behavioral targeting (AmE)  Behaviorální cílení je marketingová strategie, při níž jsou reklamy zobrazovány na míru publiku s využitím informací o jeho předchozím chování v online prostředí. Tato metoda analyzuje data jako historii prohlížení webu, angažovanost a nákupní preference, aby bylo možné lépe pochopit zájmy a potřeby zákazníků a připravit personifikovanou nabídku. 
 • C
 • Circular economy (CE)  Cirkulární ekonomika (CE) je systém, ve kterém se chováme ohleduplně k přírodě, ale zároveň generujeme zisk díky opětovnému využívání cenných materiálů, které udržujeme v oběhu co nejdéle. (Zdroj: Institut cirkulární ekonomiky)
 • Circular supply chain   Cirkulární dodavatelský řetězec je model oběhového hospodářství, jehož prioritou je ekologická šetrnost při maximální efektivnosti, a to od navrhování výrobků, přes zadávání veřejných zakázek až po nakládání s odpady.
 • Closed-loop recycling  Recyklace v uzavřené smyčce je proces sběru a opětovného použití materiálů jako je sklo, ocel a hliník, které lze recyklovat opakovaně. Např. společnost DELL se svými obchodními partnery vyvinula způsoby, jak zabránit znehodnocení některých používaných plastů, aby mohla tyto materiály dále recyklovat.
 • Cohort  Kohorta ve statistice, marketingu a demografii označuje skupinu osob se společnou demografickou zkušeností / charakteristikou, která je sledována v čase. Například všichni lidé narození ve stejném roce tvoří kohortu narozených. Všichni lidé, kteří uzavřeli manželství ve stejném roce, tvoří kohortu sňatků. Původně kohorta označovala římskou vojenskou jednotku čítající přibližně 500 mužů.
 • Competitive intelligence  Konkurenční zpravodajství je systematický, legální a etický proces sbírání, analyzování a organizování informací o konkurenčních firmách, ekonomickém prostředí a též o vlastní firmě, které jsou následně analyzovány tak, aby pomohly odhalit slabé a silné stránky konkurence, rozpoznat její strategické záměry a realizovat správná strategická rozhodnutí, která pomohou zvýhodnit vlastní firmu oproti ostatním konkurentům. Konkurenční zpravodajství pomáhá též inovačnímu potenciálu firem (definice doc. Františka Bartese).
 • Confidentiality agreement  Dohoda o zachování mlčenlivosti, často označovaná jako NDA (Non-Disclosure Agreement), je právní dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, která stanovuje, že zaměstnanec nesmí prozradit chráněné nebo patentované informace, obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace získané během pracovního poměru. Tato dohoda je klíčová pro ochranu citlivých firemních dat. 
 • Confirmation bias  Konfirmační zkreslení je kognitivní zkreslení dat, které označuje tendenci lidí, včetně výzkumníků, upřednostňovat, hledat nebo interpretovat informace a výzkumná data takovým způsobem, aby podporovaly jejich předem stanovené názory nebo hypotézy. Toto zkreslení může vést ovlivnit objektivitu a validitu výzkumných závěrů. 
 • Content analysis  Obsahová analýza je výzkumná metoda používaná k analýze dokumentů a textů, která se zaměřuje na kvantifikaci obsahu na základě předem definovaných kategorií. Tato metoda umožňuje systematické a opakovatelné měření frekvence a kontextu klíčových slov, témat, konceptů nebo charakteristik v textových materiálech. 
 • Conversion  Konverze jsou akce návštěvníků webu nad rámec běžného prohlížení, které znamenají dosažení určitého cíle, např. stažení souboru z webu ve formátu e-knihy, přihlášení k odběru newsletteru, odeslání vyplněného kontaktního formuláře nebo realizace online objednávky v e-shopu apod.
 • Conversion rate  Konverzní poměr je metrika úspěšnosti a počítá se v procentech vydělím počtu návštěvníků, kteří na vašem webu provedli požadovanou akci, celkovým počtem všech návštěvníků, kteří web ve sledovaném období navštívili, a tento podíl se vynásobí x 100
 • Cookieless conversion  Konverze bez cookies znamená sledování a měření chování uživatelů a online konverzí bez použití cookies. Tento přístup nabývá na významu kvůli předpisům o ochraně osobních údajů a rostoucímu důrazu na bezpečnost dat v digitálním prostředí.
 • Customer engagement  Angažovanost zákazníků je strategie a praxe jejich zapojení do interakce se značkou. Zahrnuje marketingové aktivity, služby zákazníkům a digitální komunikaci s cílem vytvoření pevných vztahů, zvyšování loajality a podpory opakovaných nákupů.
 • Customer insights  Poznatky o zákaznících v maloobchodě znamenají hluboké porozumění a analýzu chování, preferencí, potřeb a motivace zákazníků. Zdrojem dat může být historie nákupů, monitorování chování zákazníků na sociálních sítích, zpětná vazba od zákazníků a věrnostní programy. Nashromážděné informace o chování, preferencích a potřebách zákazníků pak slouží k přijímání informovaných obchodních rozhodnutí.
 • CX research  CX výzkum / Výzkum zákaznické zkušenosti se zabývá zmapováním cesty zákazníka s cílem důkladně připravit design všech kontaktních bodů, tj. míst, kde se zákazník setkává se značkou. Kontaktní místa ovlivňují motivaci, loajalitu a angažovanost zákazníka. CX výzkum se zabývá celým uživatelským prostředím, včetně všech komunikačních kanálů značky.
 • D
 • Data capture  Zachycení a přenesení dat do počítače je proces sběru a převodu dat z různých zdrojů do digitálního formátu. Tento proces zahrnuje např. skenování dokumentů, OCR (optické rozpoznávání znaků) a jiné metody pro automatický nebo manuální sběr dat s cílem jejich dalšího zpracování. 
 • Data driven recruiting  Nábor zaměstnanců založený na datech je pokročilá náborová strategie, při které rozhodovací procesy založeny na analytických datech. Tato metoda využívá nástroje jako jsou systémy pro sledování uchazečů, analytické platformy a software pro hodnocení dat k získání cenných informací o uchazečích, trhu práce a trendech v náboru pro lepší cílení na vhodné kandidáty.
 • Data-driven storytelling  Vyprávění příběhů založené na datech označuje praxi využívání různých typů dat, včetně zákaznických dat, trendů v odvětví, tržního výzkumu a sentimentu na sociálních médiích, k vytváření přesvědčivých narativů v marketingu. Tyto příběhy založené na datech jsou navrženy tak, aby rezonovaly s cílovou skupinou, zvyšovaly angažovanost a podporovaly konverze.
 • Data mining  Data mining / Dolování dat (též vytěžování dat) je proces třídění velkých souborů dat s cílem identifikovat vzory a vztahy, které mohou pomoci řešit různé dílčí úkoly prostřednictvím analýzy dat. Data mining je dnes nejrychleji rostoucím segmentem business intelligence (sběr a analýza velkých objemů dat). Pomáhá objevovat skrytý potenciál, předvídat budoucí trendy a přijímat kvalifikovanější podnikatelská rozhodnutí. Anglický termín "data mining" v češtině již zdomácněl.
 • Data warehouse  Datový sklad je databáze navržená pro efektivní a komplexní analýzu dat. Tato technologie shromažďuje a integruje velké objemy dat z různých zdrojů a umožňuje jejich uchování v uspořádané a konzistentní formě. Je optimalizována pro zpracování reportů, díky nimž mohou manažeři lépe porozumět trendům, odhalovat vzorce a přijímat informovanější strategická rozhodnutí.
 • Deskilling  Deskilling označuje snižování úrovně dovedností potřebných k vykonávání určité práce, často v důsledku automatizace, nových technologií a robotizace. Tento trend vede k nedostatečnému využívání stávající kvalifikace pracovníků a může mít vliv na pracovní trh a kariérní možnosti jednotlivých pracovníků. 
 • Digital empathy mapping  Mapování digitální empatie je metoda používaná v marketingu k lepšímu pochopení a řešení potřeb, přání či obav zákazníků v digitálním prostoru. Jedná se o rozšíření tradiční mapy empatie - nástroje používaného v rámci designového myšlení a designu uživatelských zkušeností – avšak se zaměřením na digitální interakce.
 • Digitalization in marketing  Digitalizace v marketingu označuje proces využívání digitálních technologií k transformaci marketingových postupů, operací a strategií. Jedná se o využití digitálních nástrojů a dat k získání přehledu o chování a preferencích zákazníků a tržních trendech a využití těchto informací k vytvoření efektivnějších marketingových kampaní, posílení angažovanosti zákazníků a zvýšení prodeje.
 • Digital marketing  Digitálním marketingem se rozumí využívání digitálních kanálů a nástrojů k propagaci produktů a služeb. Patří sem kanály jako jsou sociální média, e-mail marketing, online reklama a optimalizace pro vyhledávače.
 • Double-barrelled questions  Dvouhlavňová otázka je typ nejednoznačného dotazu, v němž se v rámci jedné otázky ptáme na dvě různé věci. Tento přístup může uvést respondenta do nejistoty, neboť není jasné, na kterou část otázky má odpovědět. Tato nejednoznačnost může vést k nepřesným nebo zkresleným odpovědím, což snižuje spolehlivost a validitu výzkumných dat.
 • E
 • Edutainment  Výuka zábavnou formou je kombinací vzdělávání a zábavy, zaměřenou na poskytování vzdělávacího obsahu v zábavné formě. Často využívá hry, videa, různé aplikace a multimédia, aby učinila učení zábavným a přitažlivým, zejména pro děti a mládež.Termín je spojením slov education (vzdělávání) a entertainment (zábava).
 • Employer brand - employer branding  Značka zaměstnavatele / budování značky zaměstnavatele je komunikační strategie zaměřená na zaměstnance a potenciální zaměstnance společnosti. Spojuje v sobě všechny prvky brandingu a komunikace s cílem zvýšit vnímanou hodnotu příslušnosti k firmě, pomáhá udržet stávající zaměstnance a přilákat talenty.
 • Enhancing engagement  Zvyšování angažovanosti v kontextu marketingu označuje strategie a aktivity, jejichž cílem je prohloubit spojení, interakci a zapojení zákazníků do komunikace se značkou, produktem nebo službou. Cílem je vytvořit smysluplnější vztah mezi spotřebitelem a značkou, podpořit aktivnější účast a loajalitu.  Vyžaduje kombinaci kreativity, empatie a strategického myšlení a využívá různé kanály a taktiky, aby se zážitek ze značky stal interaktivnějším a smysluplnějším. Patří sem např. poskytování interaktivních a poutavých zážitků, jako jsou virtuální nákupní asistenti nebo rady ohledně stylu oblékání. Do prostředí maloobchodu je stále více zapojována umělá inteligence i rozšířená a virtuální realita.
 • Experiential retail  Zážitkový maloobchod, známý také jako retailtainment nebo imerzivní maloobchod, označuje strategii vytváření jedinečných, poutavých a interaktivních zážitků v obchodě, které přesahují rámec pouhého nakupování. Jde o přeměnu maloobchodního prostředí v destinaci, která nabízí zákazníkům příležitosti ke smysluplnému zapojení do interakce se značkou, které často poskytuje smyslové, emocionální a personalizované zážitky.
 • F
 • Focus group - asynchronous online focus group  Ohnisková skupina / asynchronní online ohnisková skupina komunikuje prostřednictvím e-mailu či webové aplikace, např. z důvodu překonání geografické rozptýlenosti respondentů žijících v různých časových pásmech
 • Focus group - synchronous online focus group  Ohnisková skupina je metoda kvalitativního výzkumu, kde malá skupina lidí diskutuje o specifických tématech pod vedením moderátora. Synchronní online ohnisková skupina rozšiřuje tento koncept do digitálního prostředí, kde setkání účastníků probíhá online v reálném čase. Tento formát umožňuje interakci účastníků prostřednictvím video konferencí, chatů či jiných online nástrojů bez nutnosti fyzické přítomnosti, což činí výzkum flexibilnější a šíře dostupný.
 • G
 • Gig economy  Zakázková ekonomika představuje systém termínovaných zakázek různého druhu, kdy společnosti preferují najímání externích pracovníků místo pracovníků na plný úvazek. Tento model umožňuje firmám flexibilní přizpůsobení pracovní síly aktuálním potřebám a snižování nákladů. Pro pracovníky to znamená větší flexibilitu, ale také menší pracovní a sociální jistoty.
 • GPTChat  GPTChat (Generative Pre-training Transformer) je model pro generování jazyka. Dokáže produkovat velmi přirozeně znějící text, který téměř nelze rozeznat od textu napsaného člověkem. Může být také použit k tvorbě nového obsahu nebo k odpovídání na dotazy pomocí přirozeného jazyka. Neodpovídá na neetické požadavky. Je možné si jej vyzkoušet oproti jednoduché registraci na adrese https://chat.openai.com/auth/login
 • Grassroots  Hnutí dobrovolníků spontánně vzniklé na úrovni místní komunity a jeho zapojení do politické kampaně formou peticí, setkání s voliči apod. Dnes jsou k tomu hojně využívány sociální sítě či mobilní aplikace. Příkladem je prezidentská mobilní kampaň Baracka Obamy v roce 2008, při níž obyčejní lidé prostřednictvím mobilní aplikace přispívali malými částkami 5,10 nebo 20 dolarů na jeho kampaň. 
 • H
 • Hybrid event  Hybridní akce je typ události, jako je veletrh, konference, workshop nebo jiné setkání, která efektivně kombinuje tradiční osobní setkání účastníků a s virtuálním přenosem pro ty, kteří se nemohou zúčastnit fyzicky. Tento model umožňuje širší dosah a zapojení publika a využívá technologie jako streaming, video konference a interaktivní platformy. 
 • Hyper-segmentation  Hypersegmentace je marketingová strategie, která zahrnuje rozdělení trhu na velmi specifické a úzké segmenty, často s využitím analýzy dat. Cílem je vytvořit vysoce personalizované a cílené marketingové kampaně, které uspokojí jedinečné potřeby a preference každého segmentu.
 • CH
 • Chatbot  Chatbot je software založený na umělé inteligenci, který je navržen tak, aby simuloval interakci s člověkem prostřednictvím textových nebo hlasových odpovědí. Chatboty se běžně používají v různém digitálním prostředí (webové stránky, komunikační a multiplatformní aplikace) s cílem poskytnout informace a rychlou a efektivní pomoc uživatelům. Existují různé typy chatbotů, od jednoduchých, které reagují na specifické klíčové slovo nebo frázi, až po pokročilé, které využívají strojové učení a zpracování přirozeného jazyka, aby lépe pochopily a reagovaly na složitější dotazy. Chatboty jsou široce využívány v zákaznické podpoře a lze je využít i ve spotřebitelském výzkumu. 
 • I
 • Infobesity  Infobezita, známá také jako informační přetížení, je stav, ve kterém je člověk přesycen nadměrným množstvím informací, což vede k obtížím ve filtrování a zpracování relevantních dat a může negativně ovlivnit schopnost efektivně se rozhodovat. 
 • Infotainment  Infozábava je typ zpravodajství, které vybírá a zpracovává témata s cílem vyvolat emoce a pobavit. Termín infotainment vznikl propojením informací a zábavy v jeden celek (information + entertainment). Většinou má za cíl vybudit emoce: úžas, překvapení, zděšení, potěšení, nadšení, či něhu.
 • Internet of Things - IoT  Internet věcí označuje společnou síť připojených zařízení a technologii, která usnadňuje komunikaci mezi zařízeními a cloudem i mezi samotnými zařízeními. Jednotlivá zařízení (domácí spotřebiče, hodinky, aj.) jsou vybavena senzory, softwarem a dalšími technologiemi pro sběr a výměnu dat. 
 • L
 • Lobbying  Lobbing kuloární jednání, ovlivňování, např. poslanců, pomocí přesvědčivé argumentace. Nově využíváme i nepřímý lobbing k přesvědčení třetí strany, která následně vytváří tlak na zákonodárce. Obvykle jde o mobilizaci veřejnosti. 
 • M
 • Machine learning  Strojové učení je oblast umělé inteligence, která umožňuje softwarovým systémům automaticky se zlepšovat a učit se z minulých zkušeností bez explicitního programování. Tato technologie se opírá o algoritmy, které analyzují a interpretují vzory a struktury v datech, čímž umožňují počítačům dělat informovaná rozhodnutí nebo předpovědi.  Strojové učení je velmi důležité pro sběr a analýzu výzkumných dat, a to nejen v marketingu.
 • Marketing automation  Automatizace marketingu zefektivňuje marketingové procesy a pomáhá dosahovat lepších výsledků; místo manuálních, opakujících se procesů je možné využít automatizovaných funkcí příslušné softwarové aplikace a soustředit na strategičtější úkoly
 • Marketing automation workflow  Pracovní postup automatizace marketingu se skládá ze spouštěcích impulzů a akcí; pokud si někdo stáhne elektronickou knihu z webové stránky (spouštěcí impulz), systém automatizace marketingu mu může poslat e-mail (akce) v momentě, kdy bude k dispozici další e-kniha z dané série či od stejného autora; pokud se někdo přihlásí na webinář (spouštěcí impulz), systém mu může zaslat související stručný výtah jeho obsahu nebo e-knihu (akce); pokud se někdo přihlásí k odběru newsletteru (spouštěcí impulz), může mu systém automatizace marketingu zaslat pozvánku na událost (akce), která je v newsletteru propagována apod.
 • Marketing research  Marketingový výzkum představuje shromažďování, zpracování, analýzu a interpretaci veškerých informací potřebných pro optimální fungování marketingu. Zahrnuje i výzkum trhu pro daný konkrétní výrobek či službu. 
 • Market research  Výzkum trhu je organizované úsilí s cílem shromáždit informace o cílových trzích a zákaznících. Jedná se o “systematické shromažďování, zaznamenávání a analýzu dat se zřetelem na určitý trh, kde trhem je míněna specifická skupina zákazníků ve specifické geografické oblasti“ (Příbová). Je důležitou součástí podnikatelské strategie a významným faktorem udržení konkurenceschopnosti.
 • Mar-tech audit  Audit marketingových technologií je proces hodnocení a optimalizace technologií využívaných v marketingovém výzkumu. Zaměřuje se na eliminaci nadbytečných a neefektivních nástrojů, zjišťuje překrývání funkcí a duplicitní úkony. Cílem je zvolit optimální soubor technologií, které zefektivňují pracovní postupy a poskytují hlubokou analýzu dat, přičemž podporují tvorbu efektivnějších marketingových strategií. Dalším cílem je zvýšení konkurenceschopnosti a inovační schopnosti firmy.
 • Micro influencer - nano influencer  Mikroinfluencer je vlivná osoba s počtem sledujících mezi 1 000 a 10 000 na sociálních médiích, kteří se vyznačují vyšší mírou interakce a angažovanosti. Tito influenceři mají často specifické tematické zaměření a blízký vztah se svými fanoušky, což vede k autentičtějšímu a cílenějšímu oslovení.
 • Mixed research  Smíšený výzkum je metodologický přístup, který integruje kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu do jedné studie. Tento přístup využívá statistické analýzy z kvantitativního výzkumu pro objektivní měření a testování hypotéz, zatímco kvalitativní metody, jako jsou rozhovory nebo pozorování, poskytují hlubší pochopení kontextu a perspektiv respondentů. Smíšený výzkum tak nabízí komplexnější pohled na výzkumné téma, umožňuje triangulaci dat a zvyšuje validitu výsledků studie.
 • Mobile ethnography  Mobilní etnografie je kvalitativní výzkumná metoda, která využívá technologie, jako jsou smartphony a aplikace, k dokumentaci, analýze a vyhodnocení zákaznické zkušenosti v reálném čase. Tento přístup umožňuje výzkumníkům sledovat a pochopit chování a preference uživatelů v jejich přirozeném prostředí, což poskytuje hlubší a autentičtější vhled do zákaznického chování. 
 • Monitoring adjacent markets  Sledování okolních trhů je strategie v marketingovém výzkumu, která se zaměřuje na systematické sledování a analýzu trhů, které jsou blízké nebo souvisejí s primárním trhem společnosti, ale nejsou jeho přímou součástí. Tato metoda je založena na myšlence, že pochopení dynamiky vývoje v příbuzných oblastech může poskytnout cenné informace a příležitosti pro rozvoj a inovace vlastního marketingu. Tento typ rozšířeného výzkumu využila např. společnost Uber v době pandemie, když se při poklesu zájmu o své služby na základě výsledků výzkumu okolních trhů zaměřila na rozvoz jídel.
 • Multichannel influencer marketing  Vícekanálový influencer marketing je marketingová strategie, která využívá vlivných osobností na různých platformách, jako jsou sociální média, blogy, videa nebo podcasty, pro propagaci produktů nebo značek. Tato marketingová technika zvyšuje šance na vytvoření silného vztahu mezi značkou a jejími potenciálními zákazníky. 
 • N
 • Natural Language Processing_NLP  Zpracování přirozeného jazyka – umělá inteligence (AI) mění způsob, jakým jsou zpracovávána textová a mluvená data. NLP umožňuje počítačům porozumět, interpretovat a reagovat na lidský jazyk, což otevírá nové možnosti pro automatické zpracování velkých množství textových informací.
 • Nepotism  Nepotismus je praxe, při které jsou při rozhodování o zaměstnání nebo povýšení preferováni příbuzní a přátelé, často bez ohledu na jejich kvalifikaci. Tato neetická praxe může mít negativní dopad na morálku a efektivitu pracoviště. Nepotismus také může vést k pocitu nespravedlnosti mezi zaměstnanci, kteří nejsou součástí 'vnitřního kruhu', a může snížit motivaci a loajalitu k organizaci.
 • Netnography - virtual ethnography  Netnografie, též označovaná jako virtuální etnografie, označuje metodu marketingového výzkumu, která zkoumá počítačem zprostředkovanou komunikaci v souvislosti s tématem souvisejícím s trhem; výzkumník dosáhne porozumění sociální interakci v kontextu současné digitální komunikace
 • Newskilling  Newskilling je proces získávání nových, aktuálně relevantních dovedností, které se především týkají nových technologií a jsou nezbytné pro úspěch. Tento koncept zdůrazňuje potřebu neustálého vzdělávání a adaptace během celého profesního života jedince, aby byl schopen vyhovět technologickému pokroku a digitalizaci.
 • O
 • Omnichannel retailing  Vícekanálový maloobchodní prodej je plně integrovaný přístup k obchodování, který poskytuje zákazníkům ucelenou zkušenost napříč online a offline kanály. Na rozdíl od obchodování prostřednictvím více kanálů (multichannel retailing), kde různé kanály fungují samostatně, omnichannel retailing (vícekanálový prodej) propojuje každý kontaktní bod a nabízí zákazníkům jednotnou a bezproblémovou zkušenost.
 • Open-loop recycling - downcycling  Recyklace v otevřené smyčce neboli tzv. "downcycling" zohledňuje skutečnost, že kvalita materiálů (např. papíru) se s každou recyklací snižuje. Např. papír ztrácí svou trvanlivost, neboť vlákna papíru se při každé recyklaci zkracují. Je snaha recyklovat pouze materiály, které se časem nezhoršují, nebo se prodlužuje životnost materiálů před jejich recyklací.
 • Over-personalization  Přílišná personalizace znamená nadměrné přizpůsobení produktů, služeb nebo obsahu specifickým preferencím a potřebám jednotlivce, a to až do té míry, že může působit rušivě nebo neúnosně. Může vést k nepříjemnému pocitu a negativnímu vnímání značky nebo služby a ve svém důsledku ochuzovat zákazníka o možnost širšího výběru či o kouzlo objevování něčeho nového.
 • P
 • Pay-per-use service  Platba za použití, tj. model financování služeb spočívající v odklonu od fyzického vlastnictví ke službám placeným za použití, např. pronájem automobilů či kopírek nebo sdílení prostřednictvím platforem (např. sdílení kol).
 • Performance-based contracting  Kontraktace na základě výkonu znamená smluvní vztah založený na poskytování výkonu (služby), což v podstatě znamená, že zákazníci platí pouze za výkon určitého produktu, ale nikoli za produkt jako takový.
 • Personalized content  Personalizovaný obsah je přizpůsobený specifickým potřebám, zájmům nebo chování jednotlivého uživatele. Technologie RTLS (Real-Time Location Systems), systémy pro určování polohy v reálném čase, mohou zlepšit personalizaci tím, že poskytují data o aktuální poloze uživatele například v maloobchodě nebo na veletrhu. 
 • Phygital  Označení nového typu maloobchodu, kde není vystaveno zboží a zákazník si vybírá prostřednictvím digitálního zobrazení jednotlivých položek na tabletu; označení je složeninou vzniklou z kombinace anglických slov physical (fyzický) a digital (digitální)
 • Podcast  Mluvené slovo zaznamenané v digitální podobě audio souboru určeného k přehrání online či stažení do vlastního zařízení; slovo podcast vzniklo spojením anglického názvu pro MP3 přehrávat iPod a slovesa broadcast, tedy vysílat
 • Prompt engineering  Tento termín lze přeložit jako technika formulace dotazů, popř. umění formulace pokynů, z pohledu uživatele generativních jazykových a multimodálních modelů, např. GPT-4; tím se rozumí umění a praxe pečlivého vytváření otázek, příkazů nebo instrukcí, které vedou model umělé inteligence k vytvoření požadované odpovědi. Zahrnuje jemné pochopení toho, jak formulovat a strukturovat otázku tak, aby odpovídala konkrétní hledané informaci. Na základě klíčových slov je možné nastavit i tonalitu komunikace.
 • Push notifikace  Push notifikace, nebo také “oznámení”, jsou krátké informační zprávy, které se vám zobrazují na ploše počítače či obrazovce mobilního telefonu a slouží k okamžitému informování uživatele o novinkách, upozorněních nebo akcích bez nutnosti otevřít příslušnou aplikaci. 
 • R
 • Rater bias  Zkreslení hodnotitelem odkazuje na systematickou chybu nebo zkreslení, ke kterému dochází během hodnocení nebo posuzování lidí, událostí nebo objektů. Tento druh zkreslení může vzniknout, když hodnotitelé nejsou konzistentní v používání hodnotících kritérií nebo když se nevědomě nechají ve svém hodnocení ovlivnit osobními názory, předsudky nebo stereotypy.
 • Real-Time Location System - RTLS  Lokalizační (sledovací) systémy v reálném čase se používají k automatické identifikaci a sledování polohy objektů nebo osob v reálném čase, obvykle v rámci budovy nebo jiného uzavřeného prostoru, s potenciálem kreativního využití v marketingu, např. ve výstavnictví
 • Remanufacturing  Repasování je proces, při kterém se výrobek obnovuje dle původní specifikace pomocí znovu použitých, opravených a nových dílů. Tato praxe je častá například při výrobě pneumatik, kdy se staré pneumatiky recyklují s cílem znovupoužít původní materiál a snížit dopad na životní prostředí. Repasování tak přispívá k udržitelnosti a ekonomické efektivitě. 
 • Reskilling  Přeškolení na jinou profesi je proces, při kterém jednotlivec získává nové dovednosti a znalosti, aby mohl vykonávat jiný druh práce než dříve. Tento proces je často využíván v situacích, kdy došlo k výrazným změnám na trhu práce, nebo když se původní profese stává méně žádanou nebo zastaralou. Rekvalifikace je klíčová pro udržení zaměstnatelnosti pracovníků. 
 • S
 • Servitization  Servitizace značí užší provázání výrobků se službami, kdy výrobce vnímá svůj produkt nikoliv jako předmět určený k prodeji jednomu zákazníkovi, ale jako službu, a to s důrazem na snížení ekologické zátěže a zvýšení důrazu na udržitelnost. Příkladem je firma Renault, která baterie do elektromobilů svým zákazníkům neprodává, ale pronajímá. 
 • Snowball sampling  Výběr vzorku respondentů metodou sněhové koule, také známý jako řetězový výběr nebo výběr řetězením kontaktů, je technika výzkumu, při které jsou respondenti vybíráni na základě doporučení od již oslovených respondentů. Tato metoda je užitečná ve výzkumných situacích, kdy je obtížné lokalizovat respondenty pomocí tradičních metod, například v případě studia málo dostupných sociálních skupin.
 • Social listening  Naslouchání sociálním sítím je proces monitorování sociálních médií a dalších digitálních platforem, kde lidé vyjadřují své názory, s cílem zjistit, co si veřejnost myslí o značce, produktu, průmyslovém odvětví nebo specifických tématech. Získáváme tím přehled o aktuálních názorech, trendech a veřejném mínění.
 • Software-as-a-service - SaaS  Obchodní model 'software jako služba' (SaaS) spočívá v nabízení softwaru skrze předplatné, což zákazníkům umožňuje přístup a používání aplikací hostovaných v cloudu. Tento model poskytuje flexibilitu a snížené počáteční náklady, neboť odpadá potřeba vlastní infrastruktury a údržby softwaru.
 • Spin doctoring  Spin doctoring (z angl. doctoring = falšování, podvodné pozměňování) je technika zkreslování skutečnosti pomocí manipulace s fakty. Chceme docílit toho, aby si lidé vykládali fakta žádaným způsobem. Spin doctor prezentuje fakta o politikovi či nějaké organizaci tak, aby jeho mediální obraz vyzníval co nejpozitivněji. V češtině není ekvivalent, používáme anglický termín.
 • U
 • Upgradeable modular product design  „Upgradovatelná“ modulární konstrukce výrobku označuje rozšiřitelnou či modernizovatelnou inteligentní konstrukci produktu umožňující jeho snadnou demontáž po skončení životnosti s cílem snadné recyklace jeho součástí.
 • Upskilling  Zvyšování kvalifikace, je proces, při kterém pracovníci rozšiřují své stávající dovednosti nebo získávají nové, aby lépe vyhověli měnícím se požadavkům pracovního trhu. Zahrnuje formální vzdělávání, odborné školení nebo samostudium. Upskilling je klíčový pro udržení konkurenceschopnosti pracovníků a firem v rychle se měnícím technologickém a ekonomickém prostředí a vede k inovacím.
 • User generated content - UGC  Obsah generovaný uživateli (UGC) označuje jakýkoliv obsah - texty, videa, obrázky, recenze atd., který je vytvořen a publikován koncovými uživateli internetu, místo tradičních vydavatelů nebo tvůrců obsahu pro média. Tento obsah často odráží osobní názory a zkušenosti uživatelů, přičemž se šíří přes sociální média, blogy, webová fóra a další online platformy. UGC je klíčovým prvkem digitální komunikace, podporuje interaktivitu, budování komunit a přispívá k demokratizaci obsahu na internetu.
 • UX research  Výzkum uživatelské zkušenosti je systematický výzkum požadavků a preferencí uživatelů daného uživatelského prostředí či produktu s cílem úpravy finálního designu ke spokojenosti uživatelů. Zkoumáme např. informační architekturu webu, grafický návrh, wireframe nebo funkční prototyp.
 • V
 • Video streaming  Streamování videa je technologie, která umožňuje uživateli sledovat online video obsah přes internet, aniž by musel nejprve stahovat mediální soubory; mezi výhody patří větší potenciál publika, sledování analytických údajů, mobilní streamování a monetizace videa
 • Voice search  Hlasové vyhledávání je stále populárnější technologie, která uživatelům umožňuje pomocí hlasového příkazu prohledávat internet, web nebo aplikace, a tím zjednodušuje interakci s technologiemi a umožňuje rychlejší a pohodlnější přístup k informacím bez nutnosti psaní.